8 класс

Задания для самостоятельного изучения (25.05-29.05)

Математика

Дата

Класс

Тема

Задание по теории

Практическое задание

25.05

8

Обобщение изученного материала. Функции у=ǀ/х, у=к/х, у=х³, у=/х/

Я проверяю свои знания

С.230-232

26.05

8

Решение задач

База знаний по геометрии

С.192

27.05

8

Повторение. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция

Гл.1,2,3 §1-16

 

№.107

28.05

8

Решение задач

База знаний по геометрии

С.193

29.05

8

Итоговый урок четверти

 

 

 

Информатика

Изучите § 23. Ответьте письменно на вопросы 1-2, стр. 131.

Выполните упр. 1, 2, стр.131-132.

 

Английский язык

Задания для самостоятельного изучения

26.05.2020 Тема урока: Мой любимый

зарубежный/белорусский актёр

Классная работа: стр. 236-237, упр.2а,2b,2c,2d,

Домашнее задание: стр. 238, упр.4(пис.), стр.84-86,упр.1,2(РТ)

27.05.2020 Тема урока: Этот фильм стоит посмотреть. Мой любимый фильм

Классная работа: стр. 238, упр.1, 2а, 2b,2с, стр.87-88, упр. 1,2(РТ)

Домашнее задание:  стр.88,упр. 3(РТ)

29.05.2020 Тема урока: Необычные кинотеатры

Классная работа: стр. 242-245,упр. 1,2а, стр.245, упр.2b,2c, cтр. 90-91, упр. 1,2(РТ)

 

свернуть

Задания для самостоятельного изучения (18.05.2020-22.05.2020)

Английский язык

Задания для самостоятельного изучения

19.05.2020 Тема урока: Плюсы и минусы посещения кинотеатра. В кинотеатре

Классная работа: стр. 228-229, упр.3, стр. 229-230,упр. 4а(пис.)

Домашнее задание: стр. 230, упр.5(пис.)

20.05.2020 Тема урока: Интервью с кинозвездой

Классная работа: стр. 230-231, упр.1b, 2а, 2b

Домашнее задание:  стр.231-232, упр.2d (пис.)

22.05.2020 Тема урока: Обладатели премии “Оскар”

Классная работа: стр. 232,упр. 1, стр.233-234, упр.2(чит.)

Домашнее задание:  стр.235, упр.1b

 

Физика

18.05. Тема: Решение задач по теме «Построение изображений в тонких линзах». Д/з.упр.26(3,4)

20.05. Тема: Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Очки. Д/з. §39, 40, подготовить (по желанию) проектное задание на стр.156 (в электронном виде) и отправить на эл.почту

Выполненные задания отправлять на электронную почту ss-ivc@tut.by

 

Химия

20.05- § 50,задания  2,3

21.05- § 51,задания 4,5

 

Биология

20.05- § 62,63

22.05- § 64

 

География

 параграф 53-54( на 21.05.2020)

На 22.05.2020   параграф 55 Вопросы после параграфа

Задания отправлять на вайбер Бурвин А.А. +375297038016

 

История Беларуси

18.05. §30-31 «Наш край»,  Задания 1-4 письменно

19.05. §32 «Итоговое обобщение», письменно с.144 (таблица)    

Выполненные задания отправляйте

на электронную почту 594810@mail.ru

 

Математика

Дата

Класс

Тема

Задание по теории

Практическое задание

19.05

8

Свойства и график функции у=ǀ/х

Гл.4, §20

№ 4.104,4.106

18.05

8

Контрольная работа по теме «Окружность»

Гл.4, §25- 29

В-2, Контрольная работа по теме «Окружность»

20.05

8

Свойства и график функции у=ǀ/х

Гл.4, § 20

 

№.4.105, 4.108

21.05

8

Касательная к окружности

Гл.4, § 25

№353 б,354 б

22.05

8

Свойства и график функции у=ǀ/х

Гл.4, § 20,

 

№ 4.110,4.112

 

Информатика

22.05 Изучить § 22. Выполнить упр. 3 (1), с.126 и упр. 4(1), с.127

 

Беларуская мова

19.05.Тэма: Кантрольная тэставая работа

 

Варыянт 1.

А1. Адзначце нумары словазлучэнняў.

 • стары лес;  4) елкі і хвоі;
 • каля лесу; 5) шумяць верхавіны.
 • ісці лесам;

А2. Адзначце нумары правільных сцвярджэнняў.

 • Кампаненты словазлучэння звязаны падпарадкавальнай сувяззю.
 • Словазлучэнне – гэта сінтаксічная адзінка, якая складаецца з двух ці больш слоў.
 • Словазлучэнне, у адрозненне ад слова, называе прадмет, прымету дзеяння больш канкрэтна і дакладна.
 • У адпаведнасці з марфалагічным выражэннем галоўнага слова словазлучэнні падзяляюцца на дзеяслоўныя, іменныя, прыназоўнікавыя.
 • Дапасаванне – спосаб сувязі, пры якім залежнае слова ставіцца ў тых жа граматычных формах, што і галоўнае.

А3. Адзначце нумары іменных словазлучэнняў.

 • стомлены чалавек; 4) нечакана для ўсіх;
 • вельмі стаміцца; 5) ісці па дарозе.
 • чырвоны ад марозу.

А4. Адзначце нумары словазлучэнняў, у якіх словы звязаны сувяззю дапасавання.

 • шчырыя словы; 4) нашы магчымасці;
 • чацвёрты павех; 5) словы ўдзячнасці.
 • вельмі хутка;

А5. Адзначце нумары простых сказаў.

 • Ля берага, у вялікай палонцы, гайдалася дашчаная лодка, пашпакляваная і прасмоленая.
 • Днём была пагода, ярка свяціла нізкае чырвонае сонца.
 • На дварэ толькі шапацеў па саламянай страсе, булькатаў па нябачных лужынах дождж.
 • Палянкі зноў змяніліся лесам, то стройным баравым, то нізкім балотным.
 • Дождж перастаў, але дзьме моцны вецер.

А6. Выберыце правільнае сцвяржэнне( сцвярджэнні).

 • Простым называецца сказ, у якім адна граматычная аснова.
 • Простым называецца сказ, граматычная аснова якога складаецца з аднаго галоўнага члена – дзейніка або выказніка.
 • Развітым называецца сказ, які мае дзве і больш граматычныя асновы.

А7. Якая характарыстыка з’яўляецца правільнай у адносінах да сказа “Адразу за вёскай поле”? Адзначце нумар правільнага адказу.

 • аднасастаўны, развіты;
 • аднасастаўны, неразвіты;
 • двухсастаўны, развіты;
 • двухсастаўны, неразвіты.

А8. Адзначце сказы з састаўным дзеяслоўным выказнікам.

 • Хутка тут будуць бялець рамонкі.
 • Я хацеў бы пабываць у Белавежскай пушчы.
 • Салаўі ў цёмным лесе пяюць аб шчасці і тузе.
 • Лес стаяў спакойны і нахмураны.
 • Душа і голас мой у вершах застануцца жыць.

А9. Адзначце сказы, у якіх паміж дзейнікам і выказнікам (на месцы пропуску) трэба паставіць працяжнік.

 • Без птушак лес__ сірата.
 • Пра ўсё даведацца і ўсё ўбачыць __ вось мая мара.
 • Вочы __быццам зоркі.
 • Плошча поля __тры гектары.
 • Кот мышы __не тавараш.

А10. Адзначце аднасастаўныя сказы.

 • На гонары далёка не паедзеш.
 • З забыцця вывела мяне трывожнае вухканне балотнага бугая.
 • У расчыненыя дзверы плыла вільготная свежасць.
 • Сяджу на беразе і лаўлю рыбу.
 • Вось і прытулак.

В1. Закончыце фармулёўку.

Даданы член сказа, які абазначае аб’ект і адказвае на пытанні ўскосных склонаў, - гэта …

В2. Знайдзіце граматычную аснову і выпішыце яе.

Не тужы ты, Нёман, адзінока па красуні Прыпяці шырокай.

В3. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх сінтаксічнай роляй у сказе. Адказ запішыце. Напрыклад: А3Б2В4Г1.

А) Маладосць – краса людзей, найлепшы час.

Б) Мы сагрэем  планету сваімі рукамі, каб наступнікам нашым паднесці яе ў дар.

В) Добры гаспадар Міхась.

Г) Сняцца рэкі і горы перадвячэрняй парой і світальныя зоры над любімай зямлёй.

 1. Дзейнік. 4. Дапаўненне.
 2. Азначэнне. 5. Выказнік.
 3. Акалічнасць.

В4. Знайдзіце безасабовы сказ і выпішыце яго граматычную аснову.

 • Успамінаеш шчымлівае, да болю далёкае маленства і такімі маладымі і светлымі бачыш абліччы родных і блізкіх, настаўнікаў, сяброў.
 • Розуму грашыма не заменіш.
 • Халодная, усеўладная і бяскрнцая бель.
 • Праўды не схаваеш.
 • У лесе не чуваць нават подыху ветру.

В5. Устанавіце адпаведнасць паміж сказам і яго тыпам. Адказ запішыце ( узор – заданне В3 )

А) Тут, дзе бяроза, заўсёды пануе цішыня глыбокага смутку па навекі супакоеным маладым сэрцы.

Б) Востра тады пахла гаркаватай лазой, талым снегам, вільготным халадком.

В) Залатым лесам называлі гэтую мясціну.

Г) Суджанага і канём не аб’едзеш.

 1. Няпэўна-асабовы. 4. Безасабовы.
 2. Пэўна-асабовы. 5. Абагульнена-асабовы.
 3. Двухсастаўны.

 

Беларуская літаратура

19.05 Тэма: Я.Купала “Паўлінка”.Высмейванне шляхецкай пыхлівасці і духоўнай абмежаванасці.

Дамашняе заданне: Адказаць на пытанні с.288-289.

 

свернуть

Задания для самостоятельного изучения (11.05.2020-15.05.2020)

Английский язык

Задания для самостоятельного изучения

12.05.2020 Тема урока: Кино. Роль кино в нашей жизни

Классная работа: стр. 222, упр.1,2а,2b,2с,3а,3b

Домашнее задание: стр. 223-224, упр.4а,4с(пис.)

13.05.2020 Тема урока: Фильмы разных жанров

Классная работа: стр. 224, упр.1,2а,2b, стр.225-226, упр. 3а,3с (выучить слова)

Домашнее задание:  стр.226-227, упр.4а (пис. составить диалог)

15.05.2020 Тема урока: Предпочтения в кино

Классная работа: стр. 227-228,упр. 1,2, 

Домашнее задание:  стр.228, упр. 2b(выучить слова),написать какой жанр фильма нравится и почему.

 

Математика

Дата

Класс

Тема

Задание по теории

Практическое задание

11.05

8

Свойства и график функции у=х3

Гл.4, §18

№ 4.61, 4.58

12.05

8

Обобщение и систематизация материала по теме «Окружность»

Гл.4, §25- 29

Подготовка к контрольной работе с.191

13.05

8

Свойства и график функции у=ǀхǀ

Гл.4, § 19

 

№.4.75, 4.77

14.05

8

Контрольная работа №4

Гл.4, § 29

К.Р.№4

15.05

8

Свойства и график функции у=ǀхǀ

Гл.4, § 19,

 

№ 4.79-4.80

 

Беларуская мова

12.05.Тэма: Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку пры іх.

 • 50, пр.356 (вусна), с.244- 245(правілы), пр.357-358(пісьмова).

Дамашняе заданне: § 50, пр.359.  

15.05.Тэма: Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі сказа, іх інтанаванне, знакі прыпынку.

 • 51, пр.361 (вусна), с.247(правілы), пр.364(пісьмова).

  Дамашняе заданне: § 51, пр.365.  

 

Беларуская літаратура

12.05 Тэма: Самабытныя характары ў п’есе Я.Купалы “Паўлінка”.

Дамашняе заданне: Прачытаць 2 акт п’есы. Скласці план характарыстыкі аднаго з персанажаў камедыі.

 

Информатика

15.05. Изучить §22, рассмотреть примеры 22.1-22.12.

Выполните упр. 3-4, с.126-128

Выполненные задания отправляйте на электронную почту wlasgn@rambler.ru

 

История Беларуси

11.05. §28 «События февральской революции 1917г. В Беларуси»,

 письменно с.130 вопросы. 1-4

 

12.05. §29 «Обобщение»,

Задания 1,2,3 с.138

 • 30-31 Наш край (на выбор 2,3 задания)

    

Выполненные задания отправляйте на электронную почту 594810@mail.ru

 

География 8 класс6 параграф 50-51( на 14.05.2020)

Вопросы: 1-3 уровень: №1,,5  с. 217 № 1,3,5 с.217

Вопросы:4-5 уровень: от теории к практике с. 217

На 15.05.2020   параграф 52 Вопросы 1-3 уровень: №1,5  с. 226;  4-5 уровень: для любознательных с. 226

Задания отправлять на вайбер Бурвин А.А. +375297038016

 

Химия

13.05-8 класс § 48,задания  5,2

14.05-8 класс § 49,задания 4,6

 

Биология

13.05-8 класс § 58,59

15.05-8 класс § 60,61

 

Физика

11.05. Тема: Линзы. Оптическая сила линзы. Д/з. §37 изучить, упр.22(1, 5, 6), упр.25(1, 2).

13.05. Тема: Построение изображений в тонких линзах. Д/з. §38, изучить, упр. 26(1, 3, 4).

Выполненные задания отправлять на электронную почту ss-ivc@tut.by

свернуть

Задания для самостоятельного изучения (04.05.2020-08.05.2020)

Математика

Дата

Класс

Тема

Задание по теории

Практическое задание

04.05

8

Свойства и график функции у=к/х

Гл.4, §17

№ 4.31, 4.32

05.05

8

Углы, образованные хордами, секущими и касательными

Гл.4, § 28

№405,409 б.

06.05

8

Свойства и график функции у=к/х

Гл.4, § 17

 

№.4.35, 4.37

07.05

8

Свойство отрезков хорд и касательных

Гл.4, § 29

№ 415,420

08.05

8

Свойства и график функции у=х3

Гл.4, § 1,

 

№ 4.56 -1,2, 4.57-1,2

Беларуская мова

05.05. Тэма: Пераклад на беларускую мову тэксту гістарычнай тэматыкі з элементамі апісання.

Пр. 376, перакласці тэкст (со слов Культура народа до слов Каменецкая башня).

      Дамашняе заданне:  Пр.376. Перакласці тэкст ( со слов Каменецкая башня до этой красотой).

08.05.Тэма: Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку пры іх.

 • 50, пр.350 (вусна), с.240, 242(правілы), пр.354(пісьмова).

  Дамашняе заданне: § 50, пр.355.  

 

Беларуская літаратура

21.04 Тэма: Драматычныя жанры. Жыццё і побыт засцянковай шляхты ў камедыі Я.Купалы “Паўлінка”.

Дамашняе заданне: Прачытаць першы акт камедыі Я.Купалы “Паўлінка”(с.243-264), адказаць на пытанні да першага акта п’есы (с.288- 289).

 

Физика, 8 класс

04.05. Тема: Отражение света. Зеркала. Изображение в плоском зеркале. Д/з. §34, 35 изучить, упр.22(1, 5, 6), упр.23(2, 5).

06.05. Тема: Преломление света. Д/з. §36, изучить, упр. 24(1, 4).

 

Химия

06.05-8 класс § 44,Задания 6,5.

07.05-8 класс § 36-44.Повторить

 

Биология

06.05-8 класс § 54

08.05-8 класс § 55,56

 

История Беларуси

04.05. §25 «Белорусская литература и театр в 1860-х гг.  – нач.20 в..»,

 письменно с.117 вопросы. 1-4

§26 «Живопись и архитектура Беларуси в 1860-хх нач.20в.»,

 письменно с.123 вопросы. 1-4

 

05.05. §27 «События Первой мировой войны на белорусских землях»,

 письменно с.130 вопросы. 1-4

 

География

8 класс  параграф 46( на 01.05.2020)

Вопросы: 1-3 уровень: №1,3,4,5  с. 202

Вопросы:4-5 уровень: от теории к практике с. 202

На 07.05.2020   параграф 47

Выполнить все задания после параграфа.

Задания отправлять на вайбер Бурвин А.А. +375297038016

 

Английский язык

Задания для самостоятельного изучения

01.05.2020 Тема урока: Знаменитые белорусские писатели

Классная работа: стр. 65-67, упр.1а, 1b

Домашнее задание: стр. 64-65, 3b(РТ)

05.05.2020 Тема урока: Любимый писатель. Интервью с писателем

Классная работа: стр. 212, упр.1а, 1b, стр.212, упр. 2а (пис.)

Домашнее задание:  стр.213, упр.5(пис.)

06.05.2020 Тема урока: Международный день книг

Классная работа: стр. 213,упр. 1, стр.214, упр.2b, стр.215,упр.5

Домашнее задание:  стр.215, упр.6 (пис.)

08.05.2020 Тема урока: Рецензия на любимую книгу. Моё мнение о прочитанной книге

Классная работа: стр. 219-221,упр. 1,2а,2b

Домашнее задание:  стр.221, упр.6 (рассказать о прочитанной книге)

 

Русский язык

06.05. Обособленные члены со значением уточнения и пояснения. Присоединительные члены предложения.

Д.з. § 39, упр. 360.Ответы на вопросы рубрики «Проверяем себя» на с. 209 (устно).

Русская литература

05.05. Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться», «Некрасивая девочка».

Д.з. Выполнить письменно задание 5 на с. 244.

06.05.  Урок внеклассного чтения «Стихотворения Н.А. Заболоцкого»

Д.з. Прочитать стихи Н.А. Заболоцкого (по выбору).Письменно выполнить анализ одного стихотворения.

свернуть

Задания для самостоятельного изучения (25.04.2020-30.04.2020)

Информатика

Тема. Списки

 1. Изучите § 21.1.
 2. Выполните примеры 21.1, 21.2, 21.6 и упражнение 1.

Выполненные задания отправьте на электронную почту wlasgn@rambler.ru

 

История Беларуси

27.04. §24 «Образование и наука в 1860-х – нач. 20вв.»,

письменно с.112 вопросы. 1-5

Выполненные задания отправляйте на электронную почту 594810@mail.ru

 

Русский язык

30.04. Пунктуация в предложениях, имеющих оборот с как.

Д.з. § 38, упр. 346.

Русская литература

29.04. Тема: Литература второй половины20 века. Поэзия и проза 50-90-х годов. Н.А. Заболоцкий «О красоте человеческих лиц».

Д.з. С. 243-245 прочитать стихотворения Н.А. Заболоцкого.

 

Английский язык

Задания для самостоятельного изучения

29.04.2020 Тема урока: Литературная классика

Классная работа: упр.2b,  стр. 207-214(читать 1 текст на выбор)

Домашнее задание: упр.3, стр. 212(пис.)

 

Математика

Дата

Класс

Тема

Задание по теории

Практическое задание

27.04

8

Свойства графика у=к/х

Гл.4, §17,

 

№ 4.2

29.04

8

Свойства графика у=к/х

Гл.4, § 17

№ 4.33

30.04

8

Углы, образованные хордами, секущими и касательными

 § 28

 

№.401 а,в

 

свернуть

Задания для самостоятельного изучения (20.04-24.04.2020)

Русский язык

22.04. Знаки препинания в предложениях, имеющих оборот с как.

Д.з. § 38, упр. 341.

23.04. Сочинение по картине В. Сурикова «Взятие снежного городка».

Д.з. Написать сочинение

Русская литература

21.04. Тема: М.А. Шолохов «Судьба человека». Главный герой рассказа как воплощение трагедии целого народа.

Д.з. С.240-241 прочитать статью.

Информатика

24.04

Тема: Редактирование текста. 

Пример 21.1, 21.2, 21.6, упр.1

Д.з. §20, 21.1

 

Просмотрите видеоурок

 

https://youtu.be/-qCNegMNDOE

 

Информатика, 8 класс

22.04. Тема: Редактирование текста Д/з §20, письменно в рабочей тетради ответить на вопросы после параграфа

 

История Беларуси

20.04.
§22 «Столыпинские реформы и их осуществление в
Беларуси»,
письменно с.100 вопросы. 1-6
 
21.04.
 
§23 «Условия и особенности формирования
белорусской нации»
письменно с. 105 вопросы 1-5
презентация: 
 
 
 
 
 
Выполненные задания отправляйте
на электронную почту 594810@mail.ru
 
География

23.04  Д.з. § 45, номенклатура

24.04 Д.з. § 46, номенклатура

 

Английский язык

Задания для самостоятельного изучения

21.04.2020 Тема урока: Литература. Мир книг

Классная работа: упр.1,2,  стр. 196-198 (учебник)

Домашнее задание: упр.3b стр.198-199(учебник)

                              упр. 1,2,3,стр.60-61(рабочая тетрадь)

22.04.2020 Тема: Мои предпочтения в литературе

Классная работа: упр. 1,2,3,4, стр. 200-203(учебник)

Домашнее задание: упр. 1,2 стр. 61-62(РТ)

24.04.2020 Тема урока: Поэзия

Классная работа: упр. 1,2,3,4,5 стр. 204-206(учебник)

Домашнее задание: упр. 2, стр. 64 (РТ)

                             

Немецкий язык

21.04.2020 Тема: Литература для молодёжи

 Классная работа: стр. 214(слова), стр.174-176,упр.2,3

Домашнее задание:  лексика стр.214, упр.3b стр. 176

22.04.2020 Тема: Выбор книги для чтения

Классная работа: упр.4,стр. 177-178

Домашнее задание:   упр.5 стр. 180

24.04.2020 Тема: Германия-страна где много читают

Классная работа: упр.6,стр. 181-182

Домашнее задание:   упр.7, стр. 182-184

Биология

22.04. Внутреннее строение млекопитающих. Нервная система, органы чувств и поведение млекопитающих  §52,53

24.04. Размножение и развитие млекопитающих. Первозвери и настоящие звери. §54,55

 

 Химия

22.04. Процессы окисления и восстановления. Понятия об окислительно-восстановительных реакциях  §43,44.стр.186,задания 3,5,6

23.04. Обобщение и систематизация знаний по теме "Химическая связь"  §36-43,повторить,задания 2,4,стр.190

 

Физика, 8 класс

20.04. Тема: Источники света. Д/з. §32, изучить, выписать главные выводы, письменно ответить на контрольные вопросы.

22.04. Тема: Скорость света. Прямолинейное распространение света. Д/з. §33, изучить, упр. 21(2, 4).

 

Беларуская мова

21.04.Тэма:Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку.

 • 49,пр345 (вусна),пр.346(пісьмова),пр.347(пісьмова);

     Дамашняе заданне:§48(ведаць правіла), пр.348.

 

24.04.Тэма: Пераклад на беларускую мову тэксту гістарычнай тэматыкі з элементамі апісання.

Пр. 376, перакласці тэкст (со слов Культура народа до слов Каменецкая башня).

      Дамашняе заданне:  Пр.376. Перакласці тэкст ( со слов Каменецкая башня до этой красотой).

 

Беларуская літаратура

21.04 Тэма: Кандрат Крапіва. “Ганарысты парсюк”, “Дыпламаваны баран”.

Знаёмства з артыкулам падручніка “Байка (с.239-240)

Дамашняе заданне: Вывучыць на памяць байку “Дыпламаваны баран”,адказаць на пытанні падручніка с.239.

 

Математика

Дата

Класс

Тема

Задание по теории

Практическое задание

20.04

8

Системы и совокупности квадратных неравенств

Гл.2, §16,

устно ответить на вопросы ст.14

№ 3.220 а,

3.230 а.

21.04

8

Центральный и вписанный углы

Гл.4, § 27

№381 б,

389 б

22.04

8

Системы и совокупности квадратных неравенств

Гл.2, § 16

 

№.3.219,

3.227 а

 

23.04

8

Центральный и вписанный углы

Гл.4, § 27

№383 в, 387 в.

 

24.04

8

Обобщение. Квадратичная функция и ее свойства

С.199. Итоговая самооценка

 

С.199.

Я проверяю свои знания.

свернуть