Начальная школа

Урок  беларускага літаратурнага чытання ў IV класе.

Тэма: Беларуская народная казка “З рога ўсяго многа”.

Задачы: фарміраваць уменне прагназаваць змест раздзела па яго назве; удакладніць і паглыбіць веды вучняў пра казку  і яе жанравыя асаблівасці; удасканальваць навыкі складання плана твора, яго пераказу згодна з планам; папоўніць слоўнікавы запас фразеалагічнымі адзінкамі; фарміраваць навык правільнага, асэнсаванага і беглага чытання; садзейнічаць развіццю ўвагі, цікавасці да вывучэння народнай творчасці; выхоўваць пачуццё гонару за багатую культурную спадчыну беларускага народа.

Абсталяванне: аўдыёзапісы песень “Спадчына” (словы Я. Купалы, музыка

І. Лучанка), “Родная мова” (словы Н. Гілевіча, музыка Н. Сакаловай); мультымедыйная прэзентацыя; малюнкі галоўных герояў казкі “З рога ўсяго многа”; тэсты; карткі для запісу плана, сенквейна; чорная скрынка (у скрынцы ляжаць проса, торбачка, бізун, срэбны рог, малюнкі з выявамі жабрака, маёнтка), камп’ютар, мультымедыйны праектар, экран.

Падрыхтоўчая работа: дзеці знаёмяцца з беларускай народнай казкай “З рога ўсяго многа” (азнаямляльнае чытанне); пара вучняў (хлопчык і дзяўчынка) рыхтуюць танец для фізкультхфілінкі; адзін вучань выпісвае з тлумачальнага слоўніка значэнні слоў спадчына.

Ход урока

 1. Арганізацыйны момант.(слайд 1)

- Дзень добры таму, хто ў гэтым даму! – так вітаюць адзін аднаго беларусы, бо няма больш добразычлівага і талерантнага народа! Мы, беларусы, і працаваць, і спяваць, і рабіць – усё ўмеем! Таму, што мы: (слайд 2)

У – уважлівыя;

Р – разумныя;

О – добразычлівыя;   

К – кемлівыя.

Дэвіз  нашага урока:

Душу і сэрца ў работу ўкладзі,

Кожнай мінутай на ўроку даражы.

    II. Праверка дамашняга задання.

- Дамашняе заданне мы праверыму форме тэсціравання. Але ў пачатку прапаную вам разгадаць крыжаванку і даведацца слова, якое і будзе тэмай тэсціравання.
Крыжаванка.(слайд 3)

 

 1. Куды імкнуцца жураўлі ў вершы Якуба  Коласа “Адлёт жураўлёў”. (Вырай.)
 2. Хто сустрэўся аўтару апавядання “Цяжкая праца” ў лесе? (Вожык.)
 3. Як называлася вёска, дзе адпачываў аўтар апавядання “Хованкі” Уладзіміра Дубоўкі? (Свабоднае.)
 4. Дзе хадзіла бабка ў вершы Максіма Танка “Бабка”? (Лес.)
 5. Чым грэюць клёны дол у аднаіменным вершы “Клёны” Міхася Пазнякова? (Далонь.)
 6. Чым аблеплены ўсе карчы ў вершы Міколы Хведаровіча “Верасень”? (Апенькі.)

 - Якое слова атрымалася па вертыкалі? (Восень.)

- Сёння  выканаем тэст па раздзелу “На ніцях белай павуціны  прывозяць восень павучкі…” (слайд 4)
- На парце ў кожнага з вас ёсць тэст, выканайце яго. Правільны адказ       выберыце і літары запішыце.

Тэст па раздзелу “На ніцях белай павуціны прывозяць

Восень павучкі…”

 1. Якая пара года апісваецца ў вершаваных радках?

Звіняць пажоўклыя лясы, …

Замоўклі птушак галасы,

І пахне спелым верасам.

Туманы сцелюцца ўначы,

Дзянькі пайшлі маленькія. (М. Хведаровіч)

а) восень;                    б)  лета;                 в) вясна. 

2. Якім пачуццём прасякнута чатырохрадкоўе  Я. Коласа?

І стаіш ты, смутны,

Доўга пазіраеш,

Як бы нешта страціў,

А што – сам не знаеш.

 а) пачуццё гонару;     б) пачуццё смутку;        в) пачуццё радасці. 

3. Што для вожыка лягчэй зрабіць? Чаму?

а) зняць лісце з калючак;

б) нанізаць лісцікі на калючкі;

в) данесці лісце да нары. 

4. Як называецца такі хлеба акрайчык?

Жыве ў цёмным лесе

Спагадлівы зайчык,

Каго не сустрэне,

Дасць хлеба акрайчык.

а) зайчыкаў хлеб;       б) смачны ласунак;        в) лясны пачастунак.

5. Успомніце, як называюць у народзе такую асеннюю пару.

Дождж перастаў ісці. Выбліснула сонейка. І ўсё навокал ажыло і павесялела … Дні стаяць ціхія, сонечныя, поўныя мяккай задуменнасці і     хараства. У паветры плыве павуцінне. Тонкія серабрыстыя валаконцы асядаюць на зямлю, чапляюцца за хмызы …

а) канец лета;                   б) бабіна лета;                в) канец восені. 

(Узаемаправерка тэстаў, праверка правільных адказаў з экрана). (слайд 4)

(а, б, в, а, б)

ІІІ. Актуалізацыя ведаў.

а) Уступная гутарка.

Гучыць песня “Спадчына”.(слайд 5)

-Ці знаёма вам гэтая песня? Яе першыя радкі будуць эпіграфам сённяшняга ўрока .

-Як вы разумееце сэнс слова “спадчына”? (Выказванні вучняў.) Высветлім, што сказана пра гэта ў слоўніку.

(Падрыхтаваны вучань зачытвае значэнні слова: Спадчына— 1) маёмасць памёршага, якая перайшла да яго наследнікаў; 2) з’явы культурнага жыцця, побыту, укладу, якія ўнаследаваны ад мінулых эпох.)

- Што, на ваш погляд, засталося нам ад нашых продкаў у спадчыну?

- У спадчыну нам засталіся не толькі матэрыяльныя каштоўнасці, але і духоўнае багацце — традыцыі, музыка, літаратура (слайд 6).

- Чаму літаратурная спадчына называецца вуснай народнай творчасцю?

(слайд 7)

-  Якія творы вуснай народнай творчасці вы ведаеце?

-  Думаю, што больш за ўсё вы любіце казкі, праўда?

- А што такое казка? (Адказы вучняў.)(слайд 8)

Казка — гэта вуснае апавяданне, у якім адлюстраваны мары людзей аб перамозе дабра над злом, аб шчаслівым жыцці, аб цудоўным краі, дзе яны хацелі б жыць. Казкі перадаваліся ў вуснай форме з пакалення ў пакаленне. Традыцыйна ўсе казкі дзеляцца на два віды – аўтарскія і народныя. Народныя ў сваю чаргу дзеляцца на тры віды.

Пазнайце па адметнасцях від казкі.

1) Галоўныя героі — жывёлы, яны паводзяць сябе, як людзі. (Казкі пра жывёл.)

2) Галоўныя героі — людзі. Яны перамагаюць зло, дзякуючы сваёй мудрасці, спагадлівасці, востраму розуму, хітрасці. (Бытавыя казкі.)

3) Галоўнымі героямі адначасова могуць з’яўляцца як жывёлы, так і людзі. У такіх казках адбываюцца цуды, прысутнічаюць чароўныя рэчы.(Чарадзейныя казкі.)

- Паколькі казкі не запісваліся, а пераказваліся адно аднаму, то чалавек павінен быў умець добра гаварыць.

Развіццё маўленчых навыкаў (слайд 9)

1)    Чыстагаворкі

Лі-лі-лі — дзед і баба бедна жылі.

Са-са-са — патаптаў журавель проса.

Ка-ка-ка – у падарунак торбачка.

Ам-ам-ам — няма канца прысмакам.

Лы-лы-лы — падмануў пан злы.

Ны-ны-ны — вось табе рог срэбраны.

Та-та-та — захацеў пан золата.

На-на-на — правучылі пана.

2) Скорагаворка

Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў; дагаварыў, дагаворваў ды загаварыўся.

б) Паведамленне тэмы і мэт.

-Ці не паказаліся вам чыстагаворкі знаёмымі? Правільна, яны складзены паводле беларускай народнай казкі “З рога ўсяго многа”,з якой мы сёння пазнаёмімся. (слайд 10)

IV. Форміраванне новых ведаў.

а) Вывучэнне новага матэрыялу. Знаёмства з казкай.

- А зараз увага! Перад вамі чорная скрынка! Ваша задача – паслухаць казку і паспрабаваць адгадаць, што ў чорнай скрынцы.

(Пачынаю чытаць казку сама, а далей па два вучні працягваюць – выкарыстоўваецца “бінарнае чытанне”).

б) Слоўнікавая скарбонка.

- Ці спадабалася вам казка? Чым?

- А цяпер паспрабуйце адгадаць, што ляжыць у чорнай скрынцы?

Слоўнікавая скарбонка.

(У скрынцы ляжаць проса, торбачка, бізун, срэбны рог, малюнкі з выявамі жабрака, маёнтка. Настаўнік дастае рэчы з торбачкі, тлумачачы дзецям значэнні слоў).

Жабрак — той, хто жыве з міласціны.

Проса — збожжа, з ачышчанага зерня якога,  атрымліваюць крупы.

Бізун — прылада для біцця: сплеценыя раменныя палоскі, прымацаваныя да палкі.

Маёнтак — панскі двор (палац).

Рог — 1) цвёрды выраст на галаве жывёл; 2) музычны або сігнальны інструмент; 3) у некаторых народаў кубак для піцця.

в) Аналіз казкі па пытаннях. (слайд 11)

Гульня “Так ці не?”

-А цяпер пагуляем у гульню, адкажам на пытанні (вусна) і даведаемся ці ўважліва вы слухалі казку.

Дзед і баба бедна жылі? (Так.)

Дзед пасеяў проса вясною? (Так.)

Жораў загаварыў чалавечым голасам? (Так.)

Дзед з бабай на свае прысмакі нікога не запрашалі? (Не, запрашалі ўсіх, каму есці няма чаго.)

Ці стрымаў пан сваё слова і даў дзеду простай яды воз? (Не.)

Слугі збілі дзеда і выкінулі за вароты? (Так.)

Ці сказаў дзед пра сваю бяду жораву? (Так.)

Быў у жорава для пана яшчэ адзін падарунак? (Так.)

Адразу аддаў пан дзедаву торбачку? (Не.)

Пан пакінуў свой маёнтак? (Так.)

- Малайцы, уважліва чыталі казку!

г) Паўторнае чытанне твора.

- А цяпер знайдзіце ў тэксце  першую і другую  сустрэчу  пана і дзеда  і прачытаем яе  па ролях.

д) Праца над адметнасцяміказкі.

      - Чаму жораў вырашыў даць дзеду другі раз не торбачку, а рог?

      - Пра што марылі паднявольныя людзі?

-         Найдзіце і зачытайце фразеалагічныя выразы і растлумачце іх сэнс (крылатыя выразы або ўстойлівыя звароты).

(З таго часу пачалі дзед з бабай жыць – гора не ведаць. 

Прыехаў да дзеда, убачыў, якую яду есць звычайны мужык, разгарэліся ў пана вочы.

Пайшоў дзед да пана, а ў таго сталы ад яды аж ломяцца.

З панам спрэчкі кароткія.

Аддай маёнтак бедным людзям, а сам з гасцямі ўцякай куды вочы глядзяць.)

На дошцы — малюнкі з подпісамі:

- Паглядзіценамалюнкі. Чамуяныаб’яднаныўаднугрупу? (Гэтагалоўныягероіказкі.) Каговыназваліб“чацвёртымлішнім”? (Пана.)

- Чаму? (Ёнадмоўны герой казкі, а дзед, бабаіжораў — станоўчыягероі.)На якія яшчэ групы вы падзялілі б нашых герояў? (Дзед, баба, пан — людзі, жораў — птушка.) (слайд 12)

- Але птушка ў гэтай казцы незвычайная: размаўляе з людзьмі, дапамагае ім, дорыць карысныя і ў той жа час незвычайныя рэчы. Дарэчы, у славян журавель лічыўся птушкай незвычайнай, таямнічай. Людзі называлі жураўля птушкай ад Бога, таму што ён жыве на балоце і церпіць неверагодныя нягоды. Жураўліны крык нікога не можа пакінуць абыякавым. Вясною прылёт гэтых птушак — заўсёды радасная з’ява, якая сімвалізуе вяртанне цяпла, багаты ўраджай і надзеі людзей толькі на самае лепшае. Нездарма ў нашай казцы журавель увасабляе добрую сілу, якая дапамагае сумленным людзям і карае зло.

- Яшчэ я прасіла вас пашукаць інфармацыю пра жураўлёў. Хто падрыхтаваў?

1 вучань:

Жураўлі – гэта вялікія, даўганогія, з доўгімі шыямі птушкі. Іхвышынядасягае 90 – 155 см, а размах крылаў 150 – 240 см, а вага - 2-11 кг.

У палёцевыцягваюцьногі і шыю. Гэтаробіцьіхпадобнымі на буслоў. Але яныніколі не садзяцца на дрэвы.

2вучань:

Галава ў іх малая, з вострайпрамойдзюбай. На галаве – участкіяркайафарбоўкі. Жывуцьдоўга, не менш 20 гадоў.

3вучаніца.

Рацыён харчавання вельмі шырокі: асабліва раслінны корм – насенне, карэнні раслін. Яшчэ харчуюцца насякомымі, радзей лягушкамі.

У Якуціі існуе павер’е: калі чалавек разбурыць жураўлінае гняздо, то гэтага чалавека чакае няшчасце.

-  Да якогавідуадносіццаказка “З рога ўсягомнога”? (Да чарадзейных казак.)

- Чаму? (Дзеючыяасобы — і людзі, і жывёлы; адбываюццацуды,прысутнічаюцьчарадзейныярэчы, якіядапамагаюцьперамагчы зло.)

Фізкультхвілінка(слайд 13)

Веды набываць– важная вельмі справа,

Але і адпачываць патрэбна не для забавы.

Трэба вочкам даць спачынак,

Для  іх зрабіць  зрокавы перапынак.

Пад песню “Родная мова” падрыхтаваная пара вучняў танчыць каля дошкі, астатнія дзеці паўтараюць рухі.

   V.  Прымяненне ведаў у практычнай дзейнасці.

а) Прагляд мультфільма. (слайд 14) У Гомельскім дзіцячым доме ўдзельнікі незалежнай валанцерскай ініцыятывы заахвоцілі дзяцей стварыць сапраўдны беларускамоўны мультфільм. З дапамогаю алоўкаў і фарбаў дзеці самастойна стварылі ў анімацыйным фармаце беларускую народную казку ў апрацоўцы А. Якімовіча “З рога ўсяго многа”. У час працы над мультфільмам дзеці малявалі тое, як  яны бачаць казачных персанажаў, а пасля кожны малюнак ажыве дзякуючы мантажу. Ідэя стварэння “Майстэрні дзіцячай анімацыі” належыць Сержуку Кузняцову. Давайце паглядзім што ў іх атрымалася. (слайд 15)

- Ці спадабаўся вам мультфільм? Як ён створаны?

- Як вы думаеце на колькі частак можна падзяліць гэтую казку?

-Казка дзеліцца на тры часткі (слайд 16): пачатак, асноўная частка, канцоўка. Асноўная частка самая вялікая па аб’ёме. Пачатак і канцоўка — невялікія часткі. Асноўнае дзеянне, апісанне падзей, раскрыццё характараў герояў адбываецца ў асноўнай частцы.

б) Складанне плана.

На дошцы – сюжэтныя малюнкі.

-         Размясціце малюнкі ў адпаведнасці з сэжэтам казкі. Якія малюнкі можна аднесці да першай часткі, якія да другой, да трэцяй. (Арганізуецца  гутарка, пад час якойскладаецца план казкі. Настаўнікзапісваеяго пункты на дошцы, дзеці — на картках.) Напрыклад:

 1. Падарунак дзеду ад жорава.
 2. Дзед і пан.
 3. Новы падарунак  жорава.

в) Пераказ казкі па прынцыпе “эстафеты”.

Адзін з вучняў пачынае пераказваць казку, пасля перадае “эстафету” другому вучню.

VІ. Падвядзенне вынікаў.

- Якая галоўная думка казкі? Чаму вучыць казка?

- А цяпер паспрабуем скласці сінквейн. У вас на партах карткі з правіламі складання сінквейна. 1 група складзе сінквейн, які будзе тычыцца бабулі і дзядулі, другая група – пана, трэцяя – жорава.

Сінквейн

1-ы радок – назва, імя героя, тэма (звычайна назоўнік);

2-ы радок - апісанне тэмы (два прыметнікі);

3-ы радок - дзеянне (звычайна тры дзеясловы, якія адносяцца да тэмы);

4-ы радок - пачуццѐ (фраза з чатырох слоў, якія выказваюць стаўленне аўтара да тэмы);

5-ы радок - сінонім першага радка (звычайна назоўнік).

Складанне сіквейна:

-         Дзед і баба.

-         Старыя, бедныя.

-         Дзеляцца, працуюць, пакутуюць.

-         Змагаюцца за вольнае жыццё.

-         Людзі. 

-   Пан.

     -    Злы, багаты.

     -   Адбірае, б’е, не дае.

     -   Не працуе, а багацее.

     -   Багацей.

 

-         Жораў.

-         Ветлівы, клапатлівы.

-         Дапамагае, дзеліцца, змагаецца.

-         Дапамагае  змагацца  дзеду з панам .

-         Птушка.

(Выстаўленне адзнак за работу на ўроку).

VIІ . Рэфлексія. (слайд 17)

-       Жораў падарыў два падарункі дзеду, давайце і мы з вамі зробім прыемнае жораву.  Зараз у нас ужо апошнія дзянькі восені і на гэтае асенняе дрэўца мы павесім жораву яблыкі (на дошцы асенняе дрэва).

-         калі ў вас усё атрымалася, у вас захаваўся добры настрой на працягу ўрока – прымацуйце чырвоны яблык;

-         калі былі цяжкасці ў выкананні некаторых заданняў -  то прымацуйце жоўты яблык;

-         калі вамі  амаль усе заданні былі выкананы з памылкамі, вам было на ўроку нецікава – зялёны яблык.

VIIІ. Дамашняе заданне. (слайд 18)

Падрыхтаваць сціслы пераказ казкі “З рога ўсяго многа”

Дадатак 

Тэст па раздзелу “На ніцях белай павуціны прывозяць восень павучкі…”

1.Якая пара года апісваецца ў вершаваных радках?

Звіняць пажоўклыя лясы, …

Замоўклі птушак галасы,

І пахне спелым верасам.

Туманы сцелюцца ўначы,

                             Дзянькі пайшлі маленькія. (М. Хведаровіч)

а) восень;                    б)  лета;                 в) вясна.

2. Якім пачуццём прасякнута чатырохрадкоўе Я. Коласа?

І стаіш ты, смутны,

Доўга пазіраеш,

Як бы нешта страціў,

А што – сам не знаеш.

 а) пачуццё гонару;     б) пачуццё смутку;        в) пачуццё радасці.

3. Што для вожыка лягчэй зрабіць? Чаму?

а) зняць лісце з калючак;

б) нанізаць лісцікі на калючкі;

в) данесці лісце да нары.

4. Як называецца такі хлеба акрайчык?

Жыве ў цёмным лесе

Спагадлівы зайчык,

Каго не сустрэне,

Дасць хлеба акрайчык.

а) зайчыкаў хлеб;       б) смачны ласунак;        в) лясны пачастунак.

5. Успомніце, як называюць у народзе такую асеннюю пару.

Дождж перастаў ісці. Выбліснула сонейка. І ўсё навокал ажыло і             павесялела … Дні стаяць ціхія, сонечныя, поўныя мяккай задуменнасці і     хараства. У паветры плыве павуцінне. Тонкія серабрыстыя валаконцы асядаюць на зямлю, чапляюцца за хмызы …

а) канец лета;                   б) бабіна лета;                в) канец восені. 

_______________  

1 вучань:

Жураўлі – гэта вялікія, даўганогія, з доўгімі шыямі птушкі. Іхвышынядасягае90 – 155 см, а размах крылаў 150 – 240 см, а вага - 2-11 кг.

У палёцевыцягваюцьногі і шыю. Гэтаробіцьіхпадобнымі на буслоў. Але яныніколі не садзяцца на дрэвы.

 

2вучань:

Галава ў іх малая, з вострайпрамойдзюбай. На галаве – участкіяркайафарбоўкі. Жывуцьдоўга, не менш 20 гадоў.

 

3 вучаніца.

Рацыён харчавання вельмі шырокі: асабліва раслінны корм – насенне, карэнні раслін. Яшчэ харчуюцца насякомымі, радзей лягушкамі.

У Якуціі існуе павер’е: калі чалавек разбурыць жураўлінае гняздо, то гэтага чалавека чакае няшчасце. 

 

Спадчына1) маёмасць памёршага, якая перайшла да яго наследнікаў;

2)    з’явы культурнага жыцця, побыту, укладу, якія ўнаследаваны ад мінулых эпох.

 

Сінквейн

1-ы радок – назва, імя героя, тэма (звычайна назоўнік);

2-ы радок - апісанне тэмы (два прыметнікі);

3-ы радок - дзеянне (звычайна тры дзеясловы, якія адносяцца да тэмы);

4-ы радок – пачуцці  (фраза з чатырох слоў, якія выказваюць стаўленне аўтара да тэмы);

5-ы радок - сінонім першага радка (звычайна назоўнік).


Открытый урок по литературному чтению  во 2 классе

учитель Дылюк Ольга Ивановна 

Урок литературного чтения во ІІ классе

Тема урока: Н. Носов «Леденец»

Цель:  совершенствовать умение читать вслух, молча, выборочного чтения и навык чтения по ролям; учить представлять себя на месте героя и определять своё поведение в проблемной ситуации; содействовать развитию речи, творческих способностей и внимания, формированию умений коллективной деятельности; воспитывать правдивость, честность.

Оборудование: книги автора, портрет Н. Н. Носова, аудиозапись произведения, карточки для работы в группе.

Ход урока

І. Оргмомент.

  Повернитесь друг к другу, возьмитесь за руки и улыбнитесь. Посмотрите на наших  гостей, улыбнитесь им. Посмотрите на меня. Я желаю вам хорошего настроения и интересной работы на уроке.

ІІ. Проверка домашнего задания.

   Выразительное чтение стихотворения  Э.Успенского “Разгром” или Б.Заходера “Никто” (на выбор)

ІІІ. Сообщение темы урока и постановка учебной задачи.

Сегодня мы побываем в волшебном мире книг и позна­комимся с самым главным волшебником этой страны — Николаем Николаевичем Носовым. Он был волшебником, потому что владел таинственным «золотым ключиком» к сердцам мил­лионов детей всей планеты: его книги переведены на десятки языков мира, они совершили путешествие по всем странам и континентам.

Волшебники бывают разные: и добрые, и злые. Николай Носов был не просто добрым волшебником, а, можно сказать, добрейшим. Да, и еще веселым! Писатель создал очень много рассказов, сказок. Герои произведений непоседливы, нелогич­ны, порой очень наивны, но в целом ребята искренние, добрые, и ошибаются честно, и хитрят бесхитростно.

Название рассказа, с которым мы сегодня познакомимся,  спряталось в анаграмме. Разгадаем её и узнаем тему нашего урока.

НЕЦ ЛЕ ЕД

Правильно, леденец

А что такое леденец?

Толковый словарь русского языка Ушакова:

ЛЕДЕНЕЦ, Конфета в виде кристаллического прозрачного кусочка из застывшего сахара, сваренного с какой-н. ароматической эссенцией или фруктовым соком; монпансье, карамель. Сосать леденцы.

Как вы думаете, о чём будет этот рассказ? (Предположения детей)

ІV. Работа по теме урока.

  Послушаем аудиозапись рассказа. Обратите внимание на выразительность чтения. И,  конечно же,  внимательно слушаем содержание рассказа.

Проверка первичного эмоционального восприятия произ­ведения.

- Какое это произведение: веселое или грустное? Почему?

Чтение рассказа учащимися (молча).

Физкультминутка.

Работа в группах.

1 группа.   О чем просила мама сына, уходя из дома? Прочитайте.

                      Как Миша нашел леденец? Расскажите.

2 группа.   Почему разбилась сахарница? Прочитайте.

                              Что сделал Миша? Расскажите.

3 группа.  Прочитайте по ролям эпизод, где мама возвратилась домой.

 

- Ребята, как вы думаете, огорчилась ли Мишина мама из-за того, что произошло? Почему?

- Можно ли простить Мише его поступок? Почему?

- Как поступили бы вы на месте Миши?

 Какова главная мысль произведения?  (Мальчик должен не только извиниться перед мамой за свои проделки, но и сделать вывод – вынести урок из этой истории).

V. Итог урока.

Итак, ребята, давайте подведем итог нашего урока.

- С чем мы сегодня с вами познакомились?

-Что вам больше всего понравилось?

Оцените нашу работу.

На доске:

Я познакомился…

Мне было интересно…

Я хочу похвалить….

Мне понравилось….

- Спасибо большое, ребята, вам за урок. Мне тоже было очень интересно с вами работать.

Вопросы в конвертах.

 1. О чем просила мама сына, уходя из дома? Прочитайте.
 2. Как Миша нашел леденец? Расскажите.

 

 1. Почему разбилась сахарница? Прочитайте.
 2.  Что сделал Миша? Расскажите.

 

 1.   Прочитайте по ролям эпизод, где мама возвратилась домой.


Урок матэматыкі  

2 клас

Сустракаем Новы год

Настаўнік Скарына Алена Мікалаеўна

 

Тэма: ”Замацаванне. Складанне і адніманне двухзначных лікаў з     адназначнымі”.

Мэты ўрока: адпрацоўваць навыкі вуснага лічэння і рашэння простых і састаўных задач вывучаных відаў; развіваць лагічнае мысленне; павышаць культуру матэматычнай мовы; выхоўваць навык кантролю і самакантролю, самастойнасць, акуратнасць.

Ход урока

І.Арганізацыйны пачатак урока.

1.Праверка падрыхтаванасці вучняў да ўрока.

-Рабяты, я рада вас бачыць прыгожымі статнымі здаровымі. Сядайце за свае рабочыя месцы. Праверце становішча рук, ног, спіны, адлегласць ад вачэй да парты. А чаму вельмі важна на ўроку спіну трымаць роўна, ногі ставіць правільна і не нахіляцца вельмі нізка над партай? (Каб была прыгожая пастава, добры зрок, легка дыхалася.)

Калі вы трымаеце спіну роўна, кроў па вашаму арганізму бяжыць легка, хутка і ад гэтага ваш мозг працуе хутчэй.

Ці можна сказаць, што правільная пастава дапамагае нам добра вучыцца? (Так.)

А хто з вас хоча добра вучыцца? Падніміце руку.

Вы гатовы паказаць, чаму вы ўжо навучыліся? (Так.)

       2.Паведамленне тэмы і мэты урока.

-         Па дарозе ў школу я сустрэла паштальена. Ен перадаў мне вось гэта пісьмо. Давайце прачытаем яго.

ПІСЬМО ДЗЕДА МАРОЗА.

     Дарагія дзеці ! Нядаўна я прачытаў у інтэрнеце інфармацыю аб тым, што ў Стайкаўскай СШ Івацэвіцкага раена есць ІІ клас, у якім займаюцц цудоўныя рабяты, якія многае ўмеюць і ведаюць. А вось у краіне Матэматыкі жыхары вырашылі адсвяткаваць Новы год.

А якое ж свята без прыгожай елкі, на якой зіхацяць вяселыя цацкі? Але вось бяда: жыхары ніяк не могуць упрыгожыць елку. Вы, выканаўшы ўсе заданні, зможаце гэта зрабіць.

     З павагаю і любоўю Дзед Мароз.

-Ну што сябры, дапаможам жыхарам краіны Матэматыкі. На дошцы вісіць елка. Вось цацкі з заданнямі. Пачнем.

ІІ. Актуалізацыя былых ведаў, уменняў, навыкаў.

 1. Праверка д\з. №8, стар. 105

40+2=42                 53-3=50                 60+4=64

30+6=36                  71-1=70                 90+7=97

77-7=70                   85-5=80                 35-5=30

-Назавіце лік, які мае 3 дзес. 6 адз., зачытайце прыклад з такім адказам (36, 30+6=36).

             (І гэтак далей усе прыклады)

Малайцы ! Вы добра справіліся з д\з. і таму на нашай елцы з’яўляеццапершая цацка. (1 вучань прымацоўвае цацку на елцы)

 1. Вуснае лічэнне.

-Вам неабходна рашыць навагоднія задачы, а адказы знайсці па зрокавых метках.

Рашэнне задач. (“Зрокавыя меткі”)

-Для ўпрыгожвання класа дзеці выразалі 12 чырвоных сцяжкоў, а зяленых павесілі на 4 менш. Колькі зяленых сцяжкоў выразалі дзеці? (8)

-На навагоднюю елку трэба было павесіць 16 цацак. Павесілі 9 цацак. Колькі цацак засталося павесіць? (7)

-У навагоднім падарунку было 5 мандарынаў 3 шакаладкі. На колькі   больш было мандарынаў, чым шакаладак?   (2)

-На свяце каля елкі вадзілі карагод 9 дзяўчынак і 10 хлопчыкаў. Колькі дзяцей вадзілі карагод каля елкі?   (19)

-На елцы гарэла 13 жоўтых лямпачак, а чырвоных на 7 больш. Колькі гарэла чырвоных лямпачак? (20)

-На елку павесілі 10 шароў. 4 з іх былі вялікія. Колькі маленькіх шароў было на елцы? (6)

Вешаем цацку на елку.

 1. Фізкультхвілінка.

-Зрабіце столькі нахілаў уперад, колькі дзесяткаў у ліку 45   (4)

-Падскочце столькі разоў, колькі адзінак у ліку 35 (5)

-Плясніце ў далоні столькі разоў, колькі дзесяткаў у ліку 81 (8)

- Зрабіце столькі ўзмахаў рукамі, колькі дзесяткаў у ліку 68   (6)

-Прысядзце столькі разоў, колькі адзінак у ліку 55   (5)

Малайцы ! Вы добра справіліся з заданнем і таму можна павесіць яшчэ адну цацку.

ІІІ. Замацаванне.

 1. Работа з падручнікам №6 (2 сл.) ст. 105 (узаемаправерка)

(цацку на елку вешае той хто хутчэй справіўся з заданнем)

 1. Гульня “Выбіраем елачку”

- Гульня называецца “Выбіраем елачку”. Да дошкі пойдуць 3 чалавекі і выканаюць заданні, а астатнія запісваюць прыклады ў сшыткі . (Калектыўная праверка)

 

 (Вешаем цацку на елку)

 1. Фізкультхвілінка для вачэй.

Улева – управа, улева – управа,

Вочкі бегаюць лукава.

Уверх-уніз, уверх-уніз,

Ну –ка, ўдалячынь углядзісь!

 1. Рашэнне састаўной задачы.

-У магазін прывезлі штучные елкі – 30 вялікіх і 20 маленькіх. Купілі 7 елак. Колькі елак засталося ў магазіне ?

(Настаўнік вывешвае на дошку плакат з табліцай і кароткім запісам умовы задачы)

 

Праводзіцца разбор умовы па пытаннях настаўніка:

1)    Што абазначаюць лікі ў задачы?

2)    Ці можам мы адразу адказаць на пытанне задачы?

3)    Што нам трэба ведаць, каб адказаць на пытанне задачы?

4)    Што мы ўжо ведаем?

5)    Што трэба знайсці адразу?

6)    Як мы гэта можам зрабіць?

7)    Якім дзеяннем?

(адзін з вучняў рашае задачу на дошцы, астатнія – у сшытках, пасля рашэння вывешваем цацку)

 1. Рашэнне прыкладаў

Гульня “Маўчанка”- Паглядзіце, які цудоўны “матэматычны” снегавік завітаў да нас у госці . Пастарайцеся рашыць і запісаць як мага больш прыкладаў.

(цацку вешае той, хто хутчэй рашыў прыклады)

 1. Работа на картках.

 

 

М

 

 

А

 

Л

 

А

 

Й

 

Ц

 

Ы

 

-Вучням раздаюцца карткі ў якіх неабходна параўнаць велічыні (<>=)

-Выйдзіце да дошкі тыя вучні ў якіх на другім баку карткі запісана літара. Паспрабуйце з гэтых літар скласці слова.

1м…3м

6дм.…60см

1г.…80мін.

17см.…2дм.

7см.…7дм.

1г.…60мін.

40мін.…1г20мін.

1г.…50мін.

1дзес.…12адз.

3дзес.4адз.…34адз.

50адз.…5дзес.

-Малайцы! Вы добра справілісь з заданнямі . І можна павесіць апошнюю цацку на нашу ёлку (макушку). Паглядзіце якая яна ў нас прыгожая.

IV. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія (Пад песню “Ёлочка,ёлка”).

-У вас на партах ляжаць сняжынкі, якія мы рабілі на ўроку працы.

-Калі ўрок вам спадабаўся, вам было цікава, увас усе атрымалася так як вам хацелася – то прымацуйце сняжынк над елачкю. А калі ўрок не спадабаўся, калі вы на ўроку сутык нуліся з цяжкасцямі, стаміліся і хочаце адпачыць – то прымацуйце сняжынку на гурбе снегу пад ялінкаю.

-Мы сення добра папрацавалі . Я вельмі задаволена вашай работай. Я хачу павіншаваць усіх, і дзяцей, і нашых гасцей з надыходзячымі святамі, і пажадаць усім моцнага здароўя і поспехаў.


Урок беларускай мовы ў ІІ класе

Настаўнік Дылюк Вольга Іванаўна

Тэма.   Абазначэнне мяккасці зычных на пісьме літарамі е,ё,і,ю,я,ь

Мэты.   Замацоўваць уменні абазначаць на пісьме мяккасць зычнага гука літарамі е,ё,і,ю,я,ь. Удасканальваць навык гука-літарнага аналізу слоў.

     Развіваць арфаграфічную пільнасць, мысленне, звязнае маўленне, памяць. Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў назвамі гародніны.

   Выхоўваць любоў да працы, павагу да людзей працы, стараннасць і акуратнасць у рабоце.

Абсталяванне. Індывідуальныя карткі з крыжаванкай.

Ход урока

          І. Арганізацыйны момант

Прагучаў званок вясёлы,

Яго голас нам знаёмы,

Запрасіў нас на ўрок

Беларускай мовы!   ( Слайд 1)

         ІІ. Праверка дамашняга задання

Самаправерка. ( Слайд 2) 

Праверце, ці усе словы з мяккім знакам знайшлі і ці так падкрэслілі.

З мяккім знакам – і агонь,

і далонь, і пень, і лінь.

Стане конам добры конь,

толькі мяккі знак адкінь.

       ІІІ. Паведамленне тэмы ўрока і пастаноўка вучэбнай задачы

Запішам дату.

Хвілінка чыстапісання

( з яе даведаемся аб тэме сённяшняга ўрока)

(Звяртаю ўвагу на тое, што 30 лістапада апошні дзень восені)

Гутарка аб восені.

-         Што адбываецца ў прыродзе і жыцці людзей з надыходам восені?

 

Сёння на ўроку мы з вамі завітаем …         Хочаце даведацца куды?

Для гэтага трэба разгадаць крыжаванку.

Чуйце, хлопчыкі, дзяўчаткі!

Прапаную вам загадкі

Для гульні цікавай новай –

Трэніроўкі разумовай.

(Слайд 3 – 14)

 1. Нарадзіўся сярод градкі

Быў шурпаты –

Вырас гладкі.

І ляжыць пад кустом

Дагары

Крывым хвастом. (Агурок)

  

 1. Таўстун паласаты

На семечкі багаты,

Абжыўся ў агародзе,

А хвост - вісіць на плоце.   (Гарбуз)

 

 1. Славен край наш ёй здаўна,

Трыста розных страў – яна.

І зімой, і летнім часам

На яе мы вельмі ласыя. ( Бульба)

 

 1. Сакавіты, круглаваты

Здаравяка гэты.

Нам патрэбен на салаты

І на венегрэты.     (Бурак)

 

 1. Выспеў на градзе

Белы чарадзей.

Галава на славу,

Да зубка зубок –

Добрая прыправа

А завуць … .           (Часнок)

 

 1.  Я з вясны запомніў іх

   Малюпасенькіх такіх.

   На маіх вачах раслі,

   Ранкам сонейка пілі,

   Зелянелі і мацнелі,

   А пасля пачырванелі.

   Нібы свецяць святлафоры

   Чырванеюць … .       (Памідоры)

 

Па вертыкалі слова – агарод

 

Фізкультхвілінка

Ладкі, ладкі, ладкі

Мы палолі градкі.

Ад стараннай працы

Выраслі на градцы

Вось такія агуркі,

Вось такія буракі,

А капусты качаны

Вось такой велічыні.

   Звернемся да крыжаванкі і сярод слоў, якія запісвалі знойдзем тыя, у якіх ёсць мяккія зычныя гукі.

Запішам у сшыткі словы, падкрэслім склады з мяккімі зычнымі.

Бульба, памідоры.

У слове бульба назавем колькасць гукаў і колькасць літар.

     Цяпер завітаем у лес, да лясных жыхароў. Яны таксама шмат працавалі восенню, каб зрабіціь запасы на зіму. Асабліва шчыравала …. (Вавёрка)

Работа з падручнікам. Пр.166. (Слайд 15)

Выконваем заданне ў сшытках.

V. Рэфлексія

На дошцы яблыня і рознакаляровыя яблычкі. Кожны вучань выбера для сябе яблык пэўнага колеру, згодна з настроем, з тым цікава ці не яму было на ўроку і “паложыць” яблык у кошык. (чырвоны – усё было выдатна, жоўты – штосьці было не так, зялёны – зусім на ўроку не спадабалася, чагосьці не ведаў, было сумна)

VІ. Вынік урока.


Урок русского языка в ІV классе

Учитель Юреня Н.И.

Три склонения имён существительных

 Цель: предполагается, что к концу урока учащиеся должны

знать:

-три типа склонения имен существительных;

- иметь представление о начальной форме имени существительного;

уметь:

-различать существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения;

-определять склонение имен существительных.

Задачи личностного развития:

 • развивать орфографическую зоркость, устную речь учащихся;
 • содействовать формированию и развитию познавательного интереса;
 • организовать ситуацию поискановых знаний;
 • организовать деятельность поразвитию навыка адекватной

самооценки;

 • воспитывать культуру индивидуальной и коллективной учебной

деятельности.

Тип урока: урок усвоения новых знаний.

Вид урока: урок – исследование.

Оборудование:мультимедийная презентация, листки оценивания, изображение снеговика, карточки-задания.

 

І.Организационно-мотивационный этап.

1. Создание эмоциональной настроенности на урок.

- Ребята! Посмотрите за окно. Какая пора года? Зима – очень красивая пора года и сегодняшний урок мы посвятим ей. Какая сегодня погода? Давайте улыбнёмся друг другу, чтобы пасмурная погода не пробралась к нам в класс.

Презентация, слайд 1.

Ты улыбкой, как солнышком, брызни,

Выходя поутру из ворот,

Понимаешь, у каждого в жизни

Предостаточно бед и забот.

Разве любы нам хмурые лица

Или чья-то сердитая речь?

Ты улыбкой сумей поделиться

И ответную искру зажечь.

-Вы готовы к уроку?

Быть должны у нас в порядке

Ручки, книги и тетрадки,

А девиз у нас какой?

Всё, что надо, под рукой!

Презентация, слайд 2.

 

2.Мобилизующий этап.

Что нужно каждому из нас, чтобы добиться успеха?

Презентация, слайд 3.

На слайде демонстрируется схема, по которой дети определяют, из чего состоит успех. (Знания, терпение, дружба, внимание)

Презентация, слайд4.

На доске – вразброс карточки со словами. Чтобы настроиться на урок, дети собирают из них предложение: «У нас всё получится». Затем читают его с логическим ударением на разных словах.

Учитель. Верю, что сегодня у нас действительно все получится!

-Ребята, сегодня мы с вами будем заниматься исследовательской работой. Мы будем рассуждать, доказывать, сравнивать, а также вы сегодня сами будете оценивать свою работу. (листок оценивания)

Максимальный

балл

Вид деятельности

Реальный балл

4

Домашнее задание

 

3

Чистописание

 

5

Словарные слова

 

5

Работа с учебником

 

7

Собери пословицы

 

6. 7, 8

Разноуровневые задания

 

3

Аккуратность

 

 

 

 

 

                                 Итого:  

 

 

ІІ.Этап актуализации знаний учащихся.ІІ.Этап актуализации знаний учащихся.

1.Проверка домашнего задания.(упр. 149)

- назвать существительные в В.п., в Р.п.

- Как определить падеж имени существительного?

 

2.Игра «Узнай падеж».[1, с. 142]

1.Я петь люблю, стихи слагать

И постоянно сочинять.

О чем поведать мне сейчас?

О ком начать мне свой рассказ?

О Пете? Он любил конфеты

И в Африку купил билеты…

И та река зовётся Нилом,

Где был он съеден крокодилом.

О зайце? Он любил капусту…

Ах! Этогрустно! Очень грустно…

А самое ужасное друзья,

Что имя забыл своя…

Ой, нет своё (П.п)

 

2.Кого же нет?

Я очень беспокоюсь.

Чего же нет?

Отправляюсь я на поиск.

Прошу, друзья, скорее помогите!

И как зовут меня, скажите! (Р.п.)

 

3.Падеж я самый главный,

Служу я вам исправно.

Кто действует? Кто главный?

Кто главный, тот герой!

Всегда я – подлежащее,

К успеху приводящее.

Но только как зовут меня,

Не помню я порой.

Напомните название-

И подружусь я с вами (И.п.)

 

4.Люблю я всех пинать

И многих обвинять.

Я обвиню погоду – не вовремя с дождями;

Я обвиняю горы – не сорят пусть камнями.

Кого винить, не видно сразу!

Пусть каждый здесь запомнит фразу.

Ведь я важней министра!

Все это знают тут!

А ну, скорее скажите, как меня зовут? (В.п.)

 

5.Я- щедрый, удивительный

И самый расточительный.

Я всё дарю, дарю, дарю!

Собаке – кость

А стенке – гвоздь!

А Васе, Маше, Лёше, Пете

Даю по вкусной конфете!

Скорее помогите!

И как зовут скажите! (Д.п.)

 

6.А я – умелец и творец,

Художник, композитор и певец!

Один волнует лишь момент

Чем творить?

Смычком, резцом, умением…

Чем мне довольным быть?

Хорошим настроением!

Но не весел нынче я –

Имя позабыл друзья! (Т.п.)

 

 

ІІІ.Введение в тему, совместное целеполагание.

Задача: подвести к формулировке темы и основных задач урока, определить её значимость.

Тема урока: «Три склонения имен существительных» Презентация, слайд 5.

Тема очень важная. А почему, вы убедитесь на протяжении нашего урока.

- А как вы думаете, сегодня на уроке какая нам предстоит работа? Что мы узнаем?

План работы на уроке

1.Изменение имен существительных по падежам.

2.От чего зависит правописание гласной в окончании?

3.Три склонения имен существительных. Презентация, слайд 6.

ІV.Работа по теме урока

1.Чистописание.

Задача: в процессе коллективной и индивидуальной форм работы закреплять гигиенические навыки письма, отрабатывать начертания букв и соединений.

- Посмотрите за окно. Какой порядок зима навела! Кругом чисто и красиво. Я надеюсь, что в ваших тетрадках будет такой же порядок. За что вы любите зиму? Сегодня на уроке мы попробуем слепить снеговика. Получится это у нас или нет, зависит от каждого из вас.

На доске запись:

Сс

со са су си

сне..   сн..ж..нкаснежный

- самостоятельная работа (запись чистописания в тетрадях).

Устно составляется предложение с записанными словами.

Под диктовку записывается предложение: Пушистый ковер из снега покрыл узкую тропинку.

Найти орфограммы, объяснить их написание. Подчеркнуть главные члены пр-я.

- Оцените минутку чистописания (листок оценивания).

Рубрика «Это интересно» (сообщение о снежинках).

2. Физкультминутка для глаз «Снежинка». Презентация, слайд 7.

- С наступлением холодов у людей повышается заболеваемость простудного характера. Что нужно сделать, чтобы укрепить свой организм? (Нужно заниматься спортом, закаливанием, употреблять больше витаминов.)

- Но не всегда можно купить дорогостоящие витамины в аптеке. (Можно употреблять в пищу витамины с огорода и сада.)

3.Работа со словарными словами.

Задача: содействовать развитию синтаксического строя речи через работу по усвоению правописания с непроверяемым написанием.

- Сейчас мы узнаем какие овощи и фрукты нам полезны.

На доске – карточки с разбросанными слогами.(картофель, огурец, яблоко, морковь, капуста, горох, помидор).

- Как вы думаете, что произошло? (Слоги в словах перепутались.)

- Как по-вашему, чьи это проказы?(Метелицы.)

- Что мы должны сделать? (Восстановить их.)

Дети составляют слова и записывают в тетрадь.

 

-Составьте своё высказывание, используя эти слова и слово витамины.

_- Какую овощную культуру используют для профилактики гриппа? (Чеснок.Очень полезно вдыхать запах чеснока.)

Оцените словарную работу (листок оценивания).

-Сэтим заданием вы справились – появился первый ком снеговика

4.Актуализациязнаний (игра »Бегущие минутки»).Презентация, слайд8.

Прежде чем заняться новым открытием, нам необходимо получить «пропуск» в исследовательскую лабораторию («пропуск» - опросник «Бегущие минутки»).

- Пропуск мы с вами получили. Мы в исследовательской лаборатории.

5.Постановка проблемы.

- Прочитайте предложение.

Много стихотворений написано об осени и о зиме. (окончания закрыты)

Литературная минутка (стихи о зиме). Презентация, слайды 9-14.

- Найдите однородные члены в этом предложении. Определите их род, падеж. Что можно сказать об окончаниях? (Возможно они одинаковые.) Какие? (предположения детей) Открыть окончания.

- Какие вопросы у вас возникают? (Почему у существительных одного и того же падежа окончания разные?)

- Вот сегодня на уроке мы с вами   и узнаем как правильно писать окончания существительных.

6.Усвоение новых знаний.

На доске записаны слова:зима, земля, дедушка, дядя, берег, дождь, море, озеро, дочь, осень.

- Какой близится праздник? (Новый год.)

- Почему мы с нетерпением ждём этот праздник?

- Сегодня мы тоже будем помогать Дедушке Морозу собирать мешки с подарками. Нужно быть очень внимательными, чтобы каждый «подарок» попал в нужный мешок.

 

( 3 мешка – нужно распределить слова по склонениям)

Всем ученикам выдаются комбинированные карточки со словами .(Если класс сильный, то все карточки одного цвета, если слабый, то карточки трёх цветов. Каждому склонению соответствует свой цвет.) Повторить состав слова. (окончание и основа)

- А теперь вы будете исследователями. Интересно, кто из вас самый наблюдательный? Возьмите карточки со словом зима и впишите окончания. - Назовите только окончания. (а, ы, е, у, ой, е )

Аналогично проводится работа со словом земля.

В результате на доске появляется запись:

а                     я

ы                     и

е                      е

у                     ю

ой                   ей

е                     е

Сравните эти окончания.

_ Буквы а и я –это разные окончания или варианты одного и того же?(Варианты одного и того же окончания. Буква я стоит после согласной и обозначает мягкость предыдущего л.)

- А теперь точно также рассмотрим слова дедушка, дядя. ( Проделав эту работу, ученики выписывают окончания на доске и убеждаются, что они совпадают с предыдущими.)

- Все слова, что мы сейчас рассмотрели , разные? (Да.)

-Слова разные, а окончания совпадают. Мы можем отнести их в одну группу? (Да.)Определите род имён существительных.

Вывод: это существительные мужского и женского рода, оканчивающиеся на а,я. в И.п. ( 1 мешок)

Аналогично рассматриваются карточки со словами: берег, дождь, море, озеро, дочь, осень.( 2, 3 мешок)

Вывод: в русском языке 3 группы имён существительных, у которых однотипные окончания в одинаковых падежах. (Обобщить ответы детей:       1 гр -…, 2 гр .., 3гр.-..)

- Проверим ваши предположения.

Сравнение своего вывода с правилом в учебнике. ( с.98)

- Вы сделали правильный вывод! Открытие состоялось! Спасибо тем, кто предложил верные гипотезы.

Вернёмся к нашему предложению.

Много стихотворений написано об осени и о зиме.

 

- Почему у слов об осени, о зиме разные окончания, хотя род и падеж один и тот же? ( Они относятся к разным склонениям.)

- Как определить склонение? (Поставить слово в начальную форму – И.п., определить род и окончание, определить склонение.)

Физкультминутка.Презентация, слайд 15.

Ребята, представьте, что мы с вами снежинки. Вот пошёл сильный снег, снежинки весело кружат в воздухе, постепенно опускаясь на землю. Сначала опустились самые маленькие, хрупкие снежинки (сели девочки), затем снежинки побольше (сели мальчики). Все снежинки оказались на земле. Тихо вокруг, наступила звёздная ночь. Но с восходом зимнего солнца снежинки начали просыпаться, они обрадовались морозному утру, улыбнулись солнышку и сказали друг другу : «Доброе утро!»

 

V. Закрепление.

1.Работа с учебником (упр. 152)

-С этим заданием вы справились. Появляется 2 ком снеговика.

2.Работа в парах (собрать пословицы и определить склонение)

Белые ручки чужой труд любят. Лето собирает, зима подбирает. Друг проверяется в опасности.

3.Разноуровневые задания(Приложение 1)

Оцените свою работу (листок оценивания).

- А теперь посчитайте свои баллы и поставьте каждый себе оценку.Презентация, слайд 16.

Со всеми заданиями мы справились. У нас появился 3 ком снеговика.

 

VІ.Подведение итогов. Рефлексия.

Задача: организовать рефлексию с целью усвоения материала урока. Сохранить эмоциональный заряд для последующих уроков.

 

- Давайте подведём итог нашему уроку. Презентация, слайд 17.

- Закончите предложения:

1.Сегодня на уроке я узнал…..

2.Я понял, что……

3.Себя я могу похвалить за ….

4.Я допустил ошибку ….

Наш урок мы начинали словами: «У нас сегодня всё получится!» И, глядя на снеговика, я могу сказать, что у нас действительно всё получилось. Вы хорошо потрудились. Молодцы! А у каждого из вас есть свой маленький снеговик. Пусть ваши снеговики подскажут, с каким настроением вы покидаете урок. Дорисуйте им ротик.

 

VІІ.Домашнее задание

Задача: проинструктировать уч-ся о выполнении домашнего задания

-                        упр. 154, с.98 правила.

 

 

 Приложение 1

Разноуровневое тестирование (3 уровня)

1 уровень. Определите склонение имен существительных.

бабочка __________                                        храбрость ______________

болезнь __________                                        мысль    ______________

остров __________                                    дядя           ______________

зверь     __________                                       закат   ______________

 

 

2 уровень. От данных существительных образуйте новые слова 3 склонения.

 

мышка ___________                                      кисточка     _____________

ночка   ___________                                      дочка         _____________

печка   ___________                                      тетрадочка _____________

ёлочка ___________                                   брошка       _____________

 

 

3 уровень. Запишите к каждому слову близкое по значению слово или однокоренное слово другого склонения.

 

мама   ___________                                        площадь     _____________

неправда_________       картошка   _____________

дед     ___________                                         коза             _____________

конь ____________                                       папа             _____________

Литература:

Я иду на урок в начальную школу: Русский язык: Книга для учителя - М. «Первое сентября», 2000. - 320с.

<span style="font-family: 't


Сюжэтны ўрок матэматыкі ў 1 класе.

Настаўнік Скарына Алена Мікалаеўна

“Палет ў космас”

Тэма: “Замацаванне ведання табліц складання і аднімання”

Мэта: замацаваць навыкі складання і аднімання; паўтарыць склад лікаў; адпрацоўваць навыкі рашэння простых задач,што раскрываць сэнс дзеянняў складання і аднімання; развіваць уважлівасць; вучыць працаваць у калектыве.

Абсталяванне: выявы ракет, карткі з заданнямі, каларовыя алоўкі, ручкі, плакаты з малюнкамі да задач.

Падрыхтоўчая работа: клас падзяляецца на тры каманды; вучні выбіраюць капітанаў.

 

                       ХОД УРОКА

1. Арганізацыйны пачатак урока.

   - Праверка падрыхтаванасці вучняў да ўрока.

              Празвінеў званок і зноў

              У клас пазваў маіх сяброў.

              Будзем добра працаваць,

              Будзем веды набываць.

   -Паведамленне тэмы і мэты ўрока.

Вельмі хутка, 12 красавіка, будзе адзначацца Сусветны дзень касманаўтыкі. У гэты дзень 48 гадоў таму ў першыню ўсвеце на караблі “Усход” падняўся ў космас чалавек. Ім быў Юрый Гагарын. Усяго 108 хвілін працягваўся палет, але значэнне яго велізарнае. Ен засведчыў, што палеты чалавека ў космас магчымы. У космасе пабывалі і нашы землякі-беларусы: Уладзімір Васільевіч Каваленак і Петр Ільіч Клімук.(Паказ партрэтаў)

     -Урок у нас сення незвычайны. Мы з вамі адправімся ў касмічнае падарожжа.

                 Каб вадзіць караблі,

                 Каб у неба ўзляцець,

                 Трэба многае нам ведаць,

                 Трэба многае ўмець.

     -А самае галоўнае – трэба добра ведаць матэматыку.

2.Актуалізацыя мінулых ведаў, ўменняў, навыкаў.

     -Ці згодны вы адправіцца ў такое падарожжа, дзе вас чакае шмат матэматычных выпрабаванняў.(Так). Кожнай камандзе трэба выбраць сабе ракету і рашыць прыклады запісаныя на ей.

               3+5=                                 6+2=                           7+1=

               9-8=                                   7-6=                           8-3=

             10+4=                               10+8=                         15-5=

             16-4=                                 19-7=                         12+5=

       (Вучні выконваюць заданне).

       -Малайцы, цяпер вы зможаце заняць свае месцы ў ракетах. Але перш чым адправіцца ў палет неабходна праверыць спраўнасць пультаў кіравання.(Настаўнік выдае камандам па картцы з лікавым радам ад 0 да 20, у якім прапушчаны некаторыя лікі, дзеці павінны “адрамантаваць” пульты).

                         ?,1,2,?,4,5,?,7,?,9,10,11,?,13,14,?,16,?,18,?,20

                         0,?,2,3,?,5,?,7,8,?,10,?,12,13,?,15,?,17,?,19,20

                             0,1,?,3,4,?,6,?,8,9,?,11,12,?,14,?,16,17,?,19,?

       -Сябры мае, каб падчас падарожжа мы не згубіліся ў касмічнай прасторы, трэба наладзіць сувязь з Цэнтрам кіравання палетамі. Для гэтага злучыце лікі ў трохвугольніках так, каб лік, які знаходзіцца ў версе, з’яўляўся сумай двух ніжніх. (Настаўнік на дошцы для кожнай каманды малюе трохвугольнік з лікамі. Выконвае заданне адзін вучань ад каманды).

                                6                           8                   10

                          3   1   3                 4 2 4             5 0 5

         -Каб у палеце з намі не здарылася ніякай бяды мы павінны праверыць, як працуюць сігнальныя лямпачкі, якія сваім мігценнем папярэдзяць нас аб небяспецы. (Настаўнік выдае вучням карткі з лікавымі радамі ад 0 да 10, затым зачытае прыклады, а вучні ў раздадзеных картках замалеўваюць жоўтым колерам “лямпачкі” з правільным адказам.

                                               0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                 5+3=       9-2=       10-4=     3+2=     4+5=      

               4+0=       10-7=       8+2=     8-7=         6-4=       5-5=

         -Усе сістэмы працуюць нармальна. Нам застаецца вызначыць толькі час адпраўлення касмічных караблеў. Каб гэта зрабіць, каманды павінны рашыць прыклады і знайсці адказы на “зорачках”, якія распаложаны ў розных частках кабінета (зрительные метки).

(Настаўнік запісвае на дошцы прыклады для кожнай каманды)

                     5+2-1+3=             7-4+2+4=           3+2-5=

         -Такім чынам, мае маленькія, наш касмічны карабель адправіцца ў падарожжа ў 9 гадзін.

         -Што вы ведаеце пра гэты лік? (наібольшы адназначны лік).

         -Давайце паўторым склад ліку 9.(Вучні паўтараюць склад ліка 9).

         -Аб’яўляю мінутную гатоўнасць. (Дзеці лічаць хорам, паўтараючы за настаўнікам, у адваротным парадку: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.) Пуск!

           ФІЗКУЛЬТХВІЛІНКА

         -Заплюшчыце вочы і ўявіце, як мы рухаемся ў бязважкасці: нашы рукі павольна паднімаюцца ўгору і апускаюцца, галава паварочваецца ўправа і ўлева, тулава нахіляецца ў розныя бакі. (Дзеці выконваюць розныя рухі пад павольную мелодыю.)

           -Нашы ракеты ўваходзяць у касмічную прастору. За ілюмінатарамі відаць зорачкі, яны хочуць пагуляць з намі ў хованкі. Вы па чарзе бярыце зорачку, называйце лік, які на ей напісаны, а потым другі лік да складу ліку 10.

           -Сябры, нашы ракеты трапілі пад метыярытны дождж, нам пагражае небяспека (настаўнік вывешвае на дошцы выявы метыярытаў з запісанымі на іх лікамі). Каб яе пазбегнуць, капітаны каманд павінны параўнаць лікі, запісаныя на метыярытах.

                           10…20               20…18           13…13

                           15…15               16…11             18…16

                           17…12                14…14             13…19

           -Усе пісьмовыя вылічэнні, якія мы будзем рабіць на ўроку, вы запішаце на падвоеных лістах. На першай старонцы запісана назва “Бортжурнал”, імя і прозвішча вучня, які выконваў работу.

                   Бортжурнал

                  Запісы вяла

                   Дылюк Алена

           -Як вы лічыце, што можна ўбачыць з космасу на нашай планеце. (Адказы дзяцей) Сучасныя тэлескопы дазваляюць касманаўтам разгледзіць на Зямлі лясы, рэкі,азеры і нават невялікія клумбы з кветкамі.

(Дзеці складаюць задачы пра кветкі, пра дрэвы. Рашэнні запісваюць у “Бортжурналы”.)

             ФІЗКУЛЬТХВІЛІНКА

         -На арбітальнай станцыі створаны ўмовы не толькі для работы, але і для адпчынку касманаўтаў. У рабочым адсеку абсталяваны невялікі “стадыен” з двума трэнажорамі – “бягучай дарожкай” і “веласіпедам”. Настаўнік прапануе заданне:

           -Імітуем хадзьбу па “бягучай дарожцы”. Я называю склад лікаў. Калі вы пачуеце, што я памылілася, спыняеце хадзьбу.

           -Пакуль мы звамі адпачывалі, з Цэнтра кіравання палетамі нам даслалі тэрміновую шыфраграму, у якой пазначаны каардынаты месца, дзе мы павінны прызямліцца. (На дошцы прымацаваны ліст з прыкладамі. Вучні перапісываюць іх і рашаюць.)

                                   13+2=         17-7=       14-4=

                                   15+1=         16+2=         15+3=

                                   14-3=         13+5=           20-10=

                                   18-10=         13-3=           19+1=

3. Падвядзенне вынікаў урока.

           -Мы выканалі свае заданні, і наш карабель вяртаецца на Зямлю. Здайце свае бортжурналы. Пад час падарожжа вы паказалі сябе кемлівымі, разумнымі і цікаўнымі.

РЭФЛЕКСІЯ. (Зорнае неба.)

           -У кожнага з вас на парце есць зорачка. Калі вы стаміліся на ўроку і не ўсе атрымалася так, як вам бы хацелася, то ваша зорачка можа апусціцца на зямлю і адпачыць.(Прымацуйце яе на зямлі). Калі ўрок вам спадабаўся, вам было цікава і вы не стаміліся, то прымацуйце сваю зорачку на небе.

         -Дзякую ўсім за добрую працу.


Урок пазакласнага чытання

“Розуму ў народа вучымся заўсёды”

Настаўнік Скарына Алена Мікалаеўна

 Мэта:                

- пазнаёміць дзяцей з роднымі відамі беларускай народнай творчасці;

- садзейнічаць развіццю цікавасці да вывучэння гэтых твораў;

- развіваць творчыя здольнасці дзяцей, іх памяць, увагу;

- выхоўваць любоў да роднай мовы

Абсталяванне:

- выстава кніг;

- рамонак з картону;

- пялёсткі з надпісамі;

- карткі з прыказкамі;

- малюнкі з адгадкамі

 Падрыхтоўчая работа (рэкамендацыйны плакат у кутку чытання);

- Успомніце, якія песенькі, забаўлянкі, пацешкі вы чулі ў дзяцінстве.

- Дапаўніце свае веды творамі з кніг: Беларускія народныя гульні. Мн. 1993 г.; Беларускія загадкі. Мн. 1989; Беларускі дзіцячы фальклор. Мн. 1994.

- Прынясіце кнігі на ўрок.

- Вывучыце некалькі лічылак, загадак, дражнілак, скорагаворак.

 

ХОД УРОКА

 I. Арганізацыйны момант.

1. Праверка падрыхтаванасці вучняў да ўрока.

II. Паведамленне тэмы ўрока.

- Сёння наш урок прысвечаны беларускай вуснай народнай творчасці. Яна ўзнікла тады, калі не было пісьменнасці. Людзі не ўмелі чытаць, пісаць, але ведалі шмат песень, казак, пацешак, заклічак, загадак, прыказак. Усе гэтыя творы аб’ядноўваюцца адной назвай – фальклор.

Як жа перадаваліся гэтыя творы ад пакалення пакаленню? Хто іх аўтар?

З вуснаў у вусны перадаецца народная мудрасць. Вельмі важна каб мы з вамі не парвалі гэты ланцужок, не развучыліся пець народныя песні, гуляць у народныя гульні, цаніць сваё мінулае.

Сёння мы з вамі адправімся ў чароўную краіну, назва якой “Фальклор”. Кожная краіна мае свае рысы. Напрыклад наша родная Беларусь на карце падобна на кляновы лісток. А краіна фальклора падобна на рамонак, у якога шмат пялёсткаў.

III. Аналіз вывучаных твораў і знаёмства з новымі.

а) Вывучэнне твораў беларускай народнай творчасці мы пачынаем с самага маленства. Вы нарадзіліся, і матуля спявала вам калыханкі. Сёння дзяўчынкі калышуць сваіх лялек і спяваюць:

Люлі, люлі, люляшу,   Люлі, люлі, люлі

Я дзіцятка калышу,     Усе дзеткі паснулі

Нітачку звіваю,            Адна мая ляля

Песеньку спяваю         Не спіць, не гуляе

                                     З катком размаўляе

                   Люлі, люлі, люлі…

                   Палез кот па дулі,

                   Адмарозіў лапку,

                   Прыйшоў грэцца ў хатку

(Дзеці чытаюць песенькі са сваіх кніг або расказваюць на памяць)

              - Чаму ў калыханках часта сустракаецца слова “люлі”?

              - Як трэба спяваць калыханкі?

(На рамонку, адкрываецца пялёстак з надпісам “калыханкі”)

              б) Калі дарослыя гуляюць з малышамі, яны стараюцца пазабавіць малых.

              Вы напэўна не ведалі, што ўсе гэта народныя забаўлянкі, песні. Як вы думаеце, чаму яны так называюцца?

              Кую, кую ножку,              -Чэ-чэ, чэ-чэ, сарока

              Паеду ў дарожку.             А дзе была далёка?

              Дарожка крывая,             - Была ў пана на таку,

              Кабылка сляпая.               Малаціла асаку.

              Еду, еду, еду,

              Ніяк не даеду

(Дзеці дабаўляюць творамі з кніг. На рамонку адкрываецца пялёстак з надпісам “забаўлянкі”).

              в) Дзеткі падрастаюць, пачынаецца гульні з сябрамі. І тут не абыйсціся без лічылак:

              Па шырокай вуліцы

              Едзе певень з курыцай,

              А насустрач ім гусак.

              Ты выходзіш,

              Калі так.

(Дзеці расказваюць лічылкі, паказваць, як трэба лічыцца)

              - Давайце завучым новую лічылку:

              Саломінка, Яромінка

              Прэла, гарэла,

              На мора ляцела.

              Касцюк, Масцюк

              Радзівон,

              Пайдзі вон.

(Адкрываецца пялёстак з надпісам “лічылкі”)

              г) Фізкультхвілінка.

              - Мы ведаем шмат лічылак, умеем палічыцца, пара і ў гульню пагуляць.

              Беларуская народная гульня “Прэла-гарэла”.

     Колькасць гуляючых неабмежавана. Для гульні патрэбны цацкі. Выбіраецца вядучы. Удзельнікі заплюшчваюць вочы, а вядучы ў розных

месцах хавае цацкі, прыгаворваючы:

              Прэла-гарэла,

              За мора ляцела.

              А як прыляцела,

              Дык дзесьці і села,

              Хто першы знойдзе,

              Той сам сабе возьме.

              - Пасля гэтых слоў удзельнікі расплюшчваюць вочы і пачынаюць шукаць прадметы. Пераможцам будзе той, хто знойдзе больш цацак.

(Пасля гульні адкрываецца пялёстак з надпісам “гульні”)

              д) Але дзеці ёсць дзеці, і без дражнілак ніяк не абыходзяцца.

              Сяргей – верабей на кані катаўся,

              Рукі, ногі паламаў,

              Без штаноў астаўся.

             

              Юрка – курка –

              Падсмажаная скурка!

(Дзеці дапаўняюць дражнілкамі з кніжак)

              - Дражнілкі бываюць розныя: жартоўныя, вясёлыя, а бываюць злосныя, на якія можна пакрыўдзіцца.

              - Як вы думаеце, ці можна дражніцца?

(На рамонку адкрываецца пялёстак “дражнілкі”)

              е) – Усе дзеці вельмі любяць загадкі.

(Адкрываецца пялёстак з надпісам “загадкі”)

              - Зараз я вам загадаю некалькі. Падказкі – малюнкі вісяць на дошцы, калі вы правільна іх адгадаеце, то атрымаецца нейкае слова. (Калі дзеці адгадалі загадку, то малюнак пераварочваецца. На другім баку напісана літара. З гэтых літар складаецца слова МАЛАЙЦЫ).

              1. Рук многа, а нага адна. (дрэва)

              2. Што гэта за свінка: на спіне дзеравяшка, на жываце шчацінка. (шчотка)

              3. Без кораня, а расце. (камень)

              4. Новая пасудзіна, а ўся ў дзірках. (рэшата)

              5. Не рыба, а плыве, не конь, а ідзе, не піла, а рэжа. (бабёр)

              6. Кругленька, залаценька – усяму свету міленька. (сонейка)

              7. Насупіцца, нахмурыцца, у слёзы ўдарыцца – нічога не застанецца. (хмара).

              ж) – А колькі скорагаворак склаў беларускі народ!

              - Хто з вас лепей скажа:

              Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў; дагаворваў, дагаворваў, ды дагаварыўся.

              Піліп да ліпы прыліп, да ліпы прыліп Піліп.

(Дзеці спрабуюць сказаць, прапануюць свае скорагаворкі).

              - Чаму гэтыя творы, называюцца скорагаворкамі?

              - Чым яны цяжкія ў вымаўленні?

(На рамонку адкрываецца яшчэ адзін пялёстак “скорагаворкі”)

              з) – А зараз давайце раздзелімся на 4 групы. Кожна група атрымае заданне. “Рассыпаныя” прыказкі запісаны на картках. Словы неабходна размясціць у патрэбным парадку, а затым зачытаць і растлумачыць сэнс атрыманай прыказкі.

              1. ГАСПАДАР, ГРЫБЫ, ТОЛЬКІ, Ў, ДОЖДЖ, У, ДОБРЫ, ХОДЗІЦЬ. (Добры гаспадар у грыбы ходзіць толькі ў дождж).

              2. ГНІЛЫ, НА, ЗНОЙДЗЕШ, ЯБЛЫНІ, І, ЗДАРОВАЙ, ЯБЛЫК. (І на здаровай яблыні гнілы яблык знойдзеш).

              3. КАМЕНЬ, МЕСЦЫ, І, АБРАСЦЕ, НА, МОХАМ (І камень на месцы мохам абрасце).

              4. ЛЮДЗЕЙ, БЯДА, ЗБЛІЖАЕ, БОЛЬШ, ЯШЧЭ, БЛІЗКІХ. (Блізкіх людзей бяда яшчэ больш збліжае).

(На рамонку адкрываецца яшчэ адзін пялёстак “прыказкі”)

              і) – У далёкую мінуўшчыну людзі верылі ў магічную сілу слоў. Яны звярталіся за дапамогай да зямлі, сонца, ветру:

              Свяці, свяці сонейка,

              Каб нам было цёпленька.

              Свяці, свяці сонейка

              Дары ласку шчодранька.

(Дзеці расказваюць іншыя заклічкі, падрыхтаваныя да ўрока).

(На рамонку адкрываецца пялёстак “заклічкі”)

              к) Беларускі народ заўседы адзначаў свае святы абрадавым песнямі.

              - Зараз я зачытаю некаторыя з іх, а вы павінны будзеце вызначыць да якога свята яны падыходзяць.

              - А мы Масленіцу чакалі

              І ў ваконца паглядалі.

              Гару сырам набівалі,

              Зверху маслам палівалі.

              А ад сыру – гара сыра,

              А ад масла – гара ясна,

              А на дварэ сняжкі сыплюць,

              А нас мамкі дамоў клічуць. (Масленіца)

 

-         Жавароначкі, прыляціце,

              Вясну красную прынясіце,

              Каб сонейка засвяціла,

              Каб снег белы растапіла,

              Каб садзілкі расквяціла. (Гуканне вясны)

  

- А на Купалу

Рана сонца іграла –

Рана сонца іграла

На добрыя гады,

На цеплыя росы,

На цеплыя росы,

На хлябы ўраджай,

На хлябы ўраджай. (Свята Купалле)

(На рамонку адкрываеца пялёстак “абрадавыя песні”)

              л) Апошнім пялёсткам на нашым рамонку будзе “беларускія народныя казкі”.

              IV. Рэкамендацыі па падрыхтоўцы да наступнага ўрока.

              - Наступны ўрок пазакласнага чытання так і будзе называцца “Беларускія народныя казкі”.

              - Калі вы прачытаеце казкі пра жывел, трэба падрыхтаваць невялікую інсцэніроўку; калі пра чарадзейства – пераказ; калі бытавыя – чытанне па ролях.

              - Чытайце казкі! Бо казкі – крыніца мудрасці і дабрыні.

              V. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія.

              - Паглядзіце, якая прыгожая ў нас атрымалася кветка. Чым каштоўна і непаўторна яна?

(Дзеці называюць словы, запісаныя на пялёстках).

              - Як адным словам назваць усе гэтыя творы. (Фальклор)

              - Якія творы вам больш даспадобы? Чаму?

              - З якімі творамі вы хацелі б пазнаёміцца болей?

(Выстаўленне адзнак).

              - А зараз я вам раздам бумажных матылькоў. Вы павінны прымацаваць іх над рамонкам, калі вы адчувалі сябе на ўроку вельмі добра, урок вам спадабаўся. Пад рамонкам – калі не ўсе атрымалася так як бы хацелася вам, калі вы стаміліся.

 

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

              1. Н.Г.Жук. Арганізацыя пазакласнага чытання вучняў пачатковай школы. Мазыр, 2006.

              2. Беларуская мова. Аўтарскія ўрокі ў пачатковай школе. Мазыр, 2003.

              3. Жывая крыніца. Вусная народная творчасць. Мн., 1991.

              4. Буслянка. Мн., 1996.

              5. Беларускія народныя гульні. Мн., 1993.

              6. Беларускі дзіцячы фальклор. Мн., 1994.


Дидактический материал

Математику изучаем – бережем, экономим, решаем

Учитель Скорина Елена Николаевна

 

1. Прочитайте загадку: «Висит груша, нельзя скушать». Для того чтобы узнать отгадку, выполните указанные действия и опре­делите ключи к шифру. 

К

18-9 + 2

 

П

7 + 4-3

Ч

3 + 9 + 4

А

3 + 9-8

А

10-2-5

М

9 + 8-7

О

15-8 + 5

Л

7 + 7-8

 

6

4

10

8

12

16

11

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: лампочка.

 2. Игра «Угадай-ка». Вычеркните числа, которые не являются про­изведением однозначных чисел. Если задание выполнить верно, то узнаешь правило пользования электроэнергией

 

11

49

26

25

13

18

81

74

46

9

54

19

15

28

Ю

В

В

Ы

Л

X

О

3

Ы

Д

Я

К

И

3

 

57

20

51

42

10

69

13

30

36

23

49

71

72

69

Б

К

В

О

М

В

Г

Н

А

3

Т

Ж

Ы

А

 

19

14

45

34

32

24

48

29

56

Я

Г

А

Ь

С

И

Т

С

Е

 

12

40

62

64

53

21

С

В

М

Е

О

Т

Ответ: «Выходя из комнаты, гасите свет».

3. Решите уравнения. Расположите корни уравнений в порядке возрастания их значений и из букв, соответствующих им, составьте фразу.

И

55 - X = 47

 

Е

А + 19 = 23

Е

Ух3= 18

У

S - 37 = 29

Д

61 -Z=17

В

T х 7 = 77

Р

46 + K= 51

О

63 + D = 85

Б

81 - X = 78

Г

21 : C = 3

 

3

4

5

6

7

8

 

11

22

44

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закрывай плотнее кран, чтоб не вытек океан.

Ответ: «Береги воду»

4. Соедините таблички, в которых записаны числовые выра­жения с равными значениями. Как вы понимаете пословицы? 

(36:6+49:7)х5

«Чтобы быть богатым…»

 

81:9-54:9+108-35

«… там и богатство»

36:4-63:9+99-25

«Где бережливость…»

9х8-7х6+32:4

«…хозяином держится»

8х7-9х4:6-12

«Всякий дом…»

21:3+63:7х4+22

«…надо уметь экономить»

(40-31)х4

«Кто не бережет копейки…»

20:(12:3)

«…до добра не доведут»

72:9х3+55

«Не легко деньги нажить…»

40:8+68

«…не живет без хлопот»

(65-40):5

«Авось и как-нибудь…

27:3х8-36

«…тот сам не стоит рубля»

20:2+7х9

«Всякий доход…»

36х2+7

«…а легко прожить»

 5.Соедините таблички, в которых записаны числовые выра­жения с равными значениями. Сделав это правильно, вы узнаете о великих открытиях связанных с электричеством

(40-27)х4

Английский физик, открывший способ получения электричества

 

18+27:3+8

Гемфри Дейви

160х2-(90+25)х2

Ученый, разложивший электричество на составные части

36:2+34

Майкл Фарадей

(650-400):5

В 1800 г. этот ученый изобрел первую батарею – источник энергии

22х(120:30)

Стефан Грей

50:2+7х9

В 1729 г. этим ученым было обнаружено, что некоторые вещества могут проводить ток

80:16х10

Александр Вольт

  6. Решите примеры, расположите ответы в порядке возраста­ния, и из букв, соответствующих им, составьте слова. 

И

56 : 7

 

А

42 : 3

 

Ч

63 : 9

 

П

64 : 16

Л

36 : 18

М

55 : 11

С

32 : 16

И

88 : 11

Н

63 : 7

П

65 : 5

А

77 : 7

Ч

72 : 12

А

66 : 6

Л

42 : 14

В

48 : 16

К

91 : 13

У

36: 12

А

100:25

Е

42 : 7

С

39 : 13

Ч

48 : 8

 

 

 

 

И

75 : 15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Зажгите лампочку 100 Вт».

Пройдите по лабиринту от края к центру и наберите в сумме число 100.

28 + 53 + 19 = 100

17 + 27 + 56 = 100                              

42 + 21 + 37 = 100                                               

21 + 35 + 44 = 100

 

 1. Для того чтобы узнать, какими буквами следует заменить числа в зашифрованном слове, найдите значения выражений и определите ключ к шифру. Расшифруйте слово. 

К

(17 + 28) : 9

 

Л

20 х 8:40

 

Э

650 : 5х3 : 10

Е

60 - 32 : 4

Ч

75 : 3 х2- 18

Р

280х2 : 80 х12

Т

(80-50) : 15

Т

800 : 100х9: 3

О

100 - 72 : 9 х11

С

27х 3-34

Е

600 : 10х3 : 18

В

15.(16-9) : 3

 

 

И

(76-40) : 18х8

 

 

К дальним селам, городам 

Кто идет по проводам?

39

4

52

5

2

84

16

32

10

47

24

35

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлое величество — это...

Ответ: электричество. 

 1. Для того чтобы узнать, какими буквами следует заменить числа в зашифрованном предложении, выполните указанные дей­ствия и определите ключ к шифру. Расшифруйте пословицу. Как вы ее понимаете?

Л

8 + 127

 

М

143-9

 

Р

200-6

А

158+ 12

Р

329 + 72

Е

320- 19

К

203-8

Е

297 + 5

Е

160х3

П

840 : 2

О

23 + 161

Т

69х4

Я

810 : 30

 

 

Ж

29х20

 

 

 

 

Е

700 х 5

 

 

 

 

Б

363 - 70

 

195

170

420

135

27

 

134

184

401

302

 

293

140

194

301

580

480

276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответ: Капля — море бережет. 

 1. Решите уравнения, определите ключ к шифру, отгадайте загадку:

В нашем доме под окошком

Есть горячая гармошка.

Не поет и не играет —

Просто дом обогревает.

 

О

Х+6=13

 

П

8хК=72

Ь

18-У=16

Б

Х:11=9

Р

29+А=55

И

М-13=47

А

Сх7=42

Л

17+Д=60

Т

70:Х=7

Я

56:Н=7

Е

28+Z=50

Н

Х:6=7

 

7

10

7

9

60

10

22

43

2

42

6

8

 

99

6

10

6

26

22

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответ: отопительная батарея.

 11.Сколько воды вы тратите ежедневно?

-На мытье рук (не закрывая кран) — 8 литров.

-Сколько воды ежедневно тратит на мы­тье рук семья из 3 человек, из 5 человек?

-На чистку зубов — 6—8 литров. Сколько воды тратит Маша, если чистит зубы 2 раза в день?

-На душ — 15 литров в минуту.

Сергей был в душе 15 минут. Сколько воды он использовал?

-На мытье посуды после обеда всей семьей — 25 литров.
-Сколько воды будет истрачено за неделю на мытье посуды пос-
ле семейных обедов?

-На стирку в автоматической машине — 150 литров. Сколько воды потратит мама за месяц на стирку белья, если постирает 4 раза? 

 

 1. Бережливые задачи
 1. В октябре семья из 4 человек израсходовала 165 КВт элек­троэнергии, а в ноябре — 175 КВт. На сколько увеличилось по­требление электроэнергии?
 2. Тариф за 1 КВт электроэнергии в октябре составлял 9 руб­лей, а в январе —11 рублей. На сколько больше заплатит се­мья за электроэнергию в январе при среднемесячном потреб­лении 100 КВт?
 3. Из 1 т макулатуры получают столько бумаги, сколько при переработке 17 деревьев. Сколько деревьев можно сохранить, если использовать в производстве бумаги 5 т макулатуры?
 4. 60 кг макулатуры заменяют при производстве бумаги одно дерево. Сколько деревьев можно сохранить, если использовать 240 кг макулатуры?
 5. Если из водопроводного крана каждую секунду падает капля воды, за сутки вытекает 5 ведер воды. Сколько ведер воды выльется из 5 кранов, если за секунду из каждого падает 2 капли?
 6. За день из протекающего крана накапало попусту полто­ра литра воды. Сколько воды напрасно выльется за неделю, если кран не починить?
 7. Семья Петровых тратит в месяц на электроэнергию 200000 рублей. Сколько денег на электроэнергию истратит эта семья в месяц?